รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายช่วง เรืองแก้ว

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

ครูช่วงมีความคิดว่าชีวิตคือการศึกษาสามารถเรียนรู้ ได้ทุกเวลา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่จำกัดวัย ไม่จำกัดฐานะ ถ้า ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่แสวงหาประสบการณ์ ด้วยแนวคิดดังกล่าว จึงใช้ความมานะพยายาม มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนโดยเข้าบวชใพระพุทธศาสนาศึกษานักธรรมจนจบนักธรรมชั้นเอก และมุมานะเรียนสายสามัญจนจบมัธยมศึกษาปีที่6 แล้วก็ศึกษา หาความชำนาญในงานที่ตนเองทำ วิเคราะห์งาน ปรับประยุกต์ ด้วยวิธีการต่างๆจนเกิดความชำนาญและเกิดความสำเร็จในงานที่สุดได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านกองทุนสวัสดิการจากกลุ่มงานกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง จาก ความสนใจศึกษาเรียนรู้ชีวิตทุกอย่างที่สุดก็สามารถก้าวไปสู่ ความสำเร็จในความรู้ความเข้าใจและความชำนาญ จึงเกิดแนวความคิดเรื่อง การออม การเก็บไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก จนนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมพล สัมพันธ์ ครูช่วงมองว่า การบริหารจัดการทุน ต้องรู้จักการบริหารจัดการให้เหมาะสม การมองคนและมองงาน โดยเฉพาะการจัดการให้คนทำงานต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคนกับงานให้สอดคล้องเหมาะสม ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความชำนาญของแต่ละคน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมพลสัมพันธ์ ในปี๒๕๔๘ มีสมาชิกเริ่มต้น ๗๒๑ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๑,๘๗๐ คน และสามารถช่วยเหลือคนภายในตำบลได้ทุกคนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

ที่อยู่

212 หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93000

<< ย้อนกลับ