รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายช่วง เรืองแก้ว

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ๑) การจัดการกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน องค์กรการเงินชุมชน ๒) การบริหารจัดการทุน ต้องรู้จักการบริหารจัดการให้เหมาะสม ๓) การมองคนและมองงาน โดยเฉพาะการจัดการให้คนทำงานต้องมีจิตวิทยาในการบริหารคนกับงานให้สอดคล้องเหมาะสม ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความชำนาญของแต่ละคน ๕) แนวความคิดเรื่อง การออม การเก็บไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิก ผลงานโดดเด่น ครูช่วง เรืองแก้ว เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน และองค์กรการเงินชุมชน โดยการใช้จิตวิทยาในการบริหารจัดการคน ด้วยแนวคิดที่ว่า คนทุกคนย่อมมีประโยชน์ ถ้าใช้ให้เหมาะสมกับความรู้ ความชำนาญของแต่ละคน งานย่อมประสบความสำเร็จ ทำให้กลุ่มออมทรัพย์ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชน ครูช่วงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมพลสัมพันธ์ ในปี ๒๕๔๘ มีสมาชิกเริ่มต้น ๗๒๑ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๑,๘๗๐ คน และสามารถช่วยเหลือคนภายในตำบลได้ทุกคนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก

ที่อยู่

๒๑๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐

<< ย้อนกลับ