รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเรือง การหมั่น

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการรักษาแผนโบราณ และยาสมุนไพรไทยซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาสุขภาพ ได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ผู้ป่วยที่ยากไร้และให้คำแนะนำส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นรู้จักรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยใช้ภูมิปัญญาไทยที่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นหลัก ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบ อาทิ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ และโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองใหม่ ตำบลเมืองงาย สมาชิกกลุ่มชมรมสมุนไพรต่างๆ ของอำเภอเชียงดาวตลอดจน พระ เณร ชาวเขา และผู้สนใจโดยทั่วไป โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีลาภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ • ด้านยาแผนโบราณ จะสอนให้รู้จักเภสัชวัตถุ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ และแร่ธาตุว่าชนิดใดเป็นตัวยาสามารถใช้รักษาได้ คือสอนให้รู้จักว่าพืช สมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณเป็นยา อวัยวะของสัตว์ส่วนไหนที่ใช้ประโยชน์ในการรักษาการเจ็บป่วย รวมทั้งแร่ธาตุต่างๆ เช่น หินแร่ ทองคำ เป็นต้น พร้อมทั้งสอนให้รู้จักรสและสรรพคุณของตัวยาต่างๆ ว่าตัวยาใดมีสรรพคุณในการใช้รักษาโรคใดได้บ้าง การคัดเลือกและการจัดเก็บยาให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบวิธีของแพทย์แผนโบราณ ตลอดจนการปรุงยาแผนโบราณ ซึ่งมีการใช้ตัวยาหลักและส่วนผสมต่างๆ รวมทั้งการผลิตยาบางอย่างต้องทำให้เป็นเม็ด ยาบางชนิดต้องทำให้เป็นผง หรือต้มเป็นน้ำ พร้อมวิธีที่จะนำมารับประทานและขนาดของการรับประทาน

ที่อยู่

13 หมู่ 3 บ้านใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50170

<< ย้อนกลับ