รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมานพ ชัยบัวคำ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ การคัดแยกขยะ การจัดการขยะให้เป็นศูนย์ Zero Waste การนำขยะที่ใช้แล้วมารีไซเคิล เป็นการสร้างมูลค่าให้กับของที่ใช้แล้วให้กลับมาใช้ได้ใหม่และเกิดประโยชน์ได้อีก เช่น ชุดรับแขก เฟอร์นิเจอร์ การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษหน้าบ้านทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน การใช้ใบตองห่อข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก การงดจุดเทียนในงานศพ เป็นต้น อันเป็นการสร้างชุมชนน่าอยู่ ถูกสุขภาวะ สามารถเป็นชุมชนต้นแบบในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานโดดเด่น ครูมานพ ชัยบัวคำ มีความเชี่ยวชาญในการคัดแยกขยะและนำสิ่งของใช้แล้วมาสร้างมูลค่าให้กลับมาใช้ใหม่ โดยสามารถทำให้หมู่บ้านปลอดขยะและเป็นผู้นำท้องถิ่นที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ การใช้ใบตองแทนถุงพลาสติก เป็นต้น และได้ถ่ายทอดความรู้โดยเป็นวิทยากรบรรยาย จัดทำศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชน ให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป มาเป็นเวลากว่า ๘ ปี มีผู้รับการถ่ายทอดความรู้กว่า ๕,๐๐๐ คน

ที่อยู่

122 หมู่ที่ 11 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57190

<< ย้อนกลับ