รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมานพ ชัยบัวคำ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

แม้จะเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แต่เป็นผู้นำท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดแยกขยะและนำสิ่งของใช้แล้วมาสร้างมูลค่าให้กลับมาใช้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นชุดรับแขก เฟอร์นิเจอร์สามารถทำให้นำกลับมาใช้ได้ใหม่ ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะในชุมชนให้กับ หมู่บ้านใกล้เคียง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปมาเป็นเวลากว่า ๘ ปี มีผู้รับการถ่ายทอดความรู้นี้ไปกว่า ๕,๐๐๐ คน ตลอดระยะเวลาการเป็นผู้นำ ได้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของตนโดยการเปิดหมู่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ Zero Waste เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนน่าอยู่ ถูกสุขภาวะในชุมชนปลูกผัก ปลอดสารพิษภายในชุมชนทุกครัวเรือน รณรงค์การใช้ใบตองแทนถุงพลาสติก งดจุดธูปเทียนในงานศพ สร้างชุมชนให้น่าอยู่ถูกสุขภาวะ ทำให้ชุมชนได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบได้รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานหมู่บ้านปลอดขยะ Zero Waste และรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานบ้านสวยเมืองสุข เป็นที่ยอมรับในสังคมในการศึกษาดูงานของหมู่บ้านต่างๆ ที่ขอเข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า ๕,๐๐๐ คน

ที่อยู่

122 หมู่ที่ 11 ตำบลพิตเพียน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57190

<< ย้อนกลับ