รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสีหา มงคลแก้ว

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปลูกป่า อนุรักษ์ป่า

ผลงาน

ครูสีหา มงคลแก้ว เป็นผู้นำชุมชนแบบจิตอาสา ไม่มี ตำแหน่งใดๆ ในชุมชน แม้จะมีผู้เสนอมอบให้ แต่ทำด้วยใจรัก ในงานสาธารณะ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชจริยวัตร พระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมพิ ลอดลุ ยเดช จากแนวคิดการปลูกป่าในใจคน กิจกรรมที่เกิดจากความคิดของครูสีหา โดยกลุ่มสมาชิกเห็นพ้อง คือ อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย ให้ความรู้เที่ยวป่าชุมชน แก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้รู้คุณค่าของป่า ตามด้วย กิจกรรมการป้องกันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยกำจัดเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่าออกไป จากนั้น เพิ่มความเข้มข้นด้วยการลาดตระเวนพื้นที่รอบๆ ป่าชุมชนดงใหญ่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันการบุกรุก และ สร้างแนวความคิดป่าและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกันทำให้ป่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตป่าดงใหญ่ ทั้งเห็ด สมุนไพร และของป่าอื่นๆ

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34150

<< ย้อนกลับ