รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสีหา มงคลแก้ว

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปลูกป่า อนุรักษ์ป่า

ผลงาน

องค์ความรู้ การน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการการปฏิบัติจริงทั้งตนเองและชุมชน "ข้าพเจ้าจะรักษาป่าจนชีวิตจะหาไม่" โดยการนำหลักความพอเพียง เดินตามรอยพ่อหลวง มาใช้ชีวิตประจำวัน ในเรื่องของความพอเพียง การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ “การพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” สร้างความสามัคคีของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าผื่นนี้ อัตลักษณ์ “การแบ่งป่าออกเป็น 2 แปลง เพื่อใช้ประโยชน์ต่างกัน แปลงที่ 1 เป็นแปลงพื้นที่ใช้สอย และทำเลเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ แปลงที่ 2 เป็นพื้นที่อนุรักษ์แบบยั่งยืน ผลงานโดดเด่น ครูสีหา มงคลแก้ว เป็นผู้นำชุมชนแบบจิตอาสา ไม่มี ตำแหน่งใด ๆ ในชุมชน แม้จะมีผู้เสนอมอบให้ แต่ทำด้วยใจรักในงานสาธารณะ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชจริยวัตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จากแนวคิดการปลูกป่าในใจคน กิจกรรมที่เกิดจากความคิดของครูสีหา โดยกลุ่มสมาชิกเห็นพ้อง คือ อบรมเยาวชนมัคคุเทศก์น้อย ให้ความรู้เที่ยวป่าชุมชนแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้รู้คุณค่าของป่าตามด้วยกิจกรรมการป้องกันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วม โดยกำจัดเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่าออกไป จากนั้นเพิ่มความเข้มข้นด้วยการลาดตระเวนพื้นที่รอบ ๆ ป่าชุมชนดงใหญ่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและสร้างแนวความคิดป่าและชุมชนอยู่ร่วมกันได้ โดยไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกันทำให้ป่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตป่าดงใหญ่ ทั้งเห็ด สมุนไพร และของป่า อื่น ๆ

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34150

<< ย้อนกลับ