รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวปาริชาติ บุญธิมา

ด้านการแพทย์แผนไทย

การผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ

ผลงาน

ครูปาริชาติมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญใน การผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยวิธีบรรยายประกอบการสาธิต พาดูสมุนไพรที่ขึ้นตามธรรมชาติ และลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สอนส่วนตัวและกลุ่ม โดยร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ เช่น สภาหมอเมืองล้านนา เชียงราย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโป่งงาม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยโป่งงาม และหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญการแปรรูปสมุนไพร ทั้งการปรุงยาสมุนไพร อาหารจากสมุนไพร และเครื่องสำอางที่ทำจาก สมุนไพร เน้นคุณภาพและความสะอาด จนได้มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐ มาตรฐานอาชีวนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาไทย สร้างอุทยานสมุนไพร ทำการรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรที่มีคุณค่าหายากหลากหลายชนิด มุ่งถ่ายทอดความรู้จัดอบรม ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปให้ตระหนักและเห็นคุณค่า ช่วยสืบสานอนุรักษ์พืชสมุนไพร และงานการแพทย์แผนไทยมาอย่างต่อเนื่อง จนผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57130

<< ย้อนกลับ