รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายองอาจ พงษ์โนรี

ด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทย

ผลงาน

จากการที่เกิดในครอบครัวหมอแผนโบราณ แม่เป็นหมอพื้นบ้าน ได้เห็นการรักษาผู้ป่วยจากพ่อ และการเก็บสมุนไพรในป่าเพื่อนำมาทำยารักษาโรค จึงมีใจ รักและอยากศึกษาวิชาแพทย์แผนไทย หมั่นศึกษาเล่า เรียนวิชาการแพทย์แผนไทยจนได้ใบประกอบวิชาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในระดับที่เป็นที่ยอมรับได้เปิดสถานพยาบาลแผนโบราณหมอองอาจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อรักษาคนไข้ปรุงยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ และเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน การแพทย์แผนไทย มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน มีผลงานเป็นที่ปรากฎ เด่นชัดและได้รับการแต่งตั้งเชิดชู เกียรติให้เป็น “หมอไทยดีเด่น” ทั้ง ในระดับจังหวัดและระดับเขต เปิดส??ำนักอบรมและถ่ายทอด ความรู้วิชาแพทย์แผนไทยและ เป็นผู้สอนวิชาการแพทย์แผนไทย ที่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน และที่สำนักเรียนวัดท่าทอง ตำบลวังกระพี้ อำเภอเมืองจ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒– ๒๕๕๘ เผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแก่สาธารณชนทั้งทางหนังสือพิมพ์อุตรดิตถ์และการวิทยุ อสมท.

ที่อยู่

เลขที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปรษณีย์ 53170

<< ย้อนกลับ