รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายขจรศักดิ์ เทพนุ้ย

ด้านการแพทย์แผนไทย

การรักษาสุขภาพแบบองค์รวม

ผลงาน

เมื่อตนเองป่วยด้วยไข้มาเลเรีย และรักษาที่โรงพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน จึงได้ขออนุญาต ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรชัย หลูอารีสุวรรณ ทดลองรักษาโรคด้วยความรู้ของตนเอง ต่อมาจึงได้หันมาศึกษาเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ระบบประสาทในร่างมนุษย์ เมื่อเข้าใจ ความรู้การแพทย์แผนเก่าแบบดั้งเดิมพื้นบ้านจากใบลานแล้วได้ศึกษาเรียนรู้ทางการรักษาสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์ จึงนำสาระทั้งสองเรื่องผสมผสานเข้าหากัน ในช่วงระยะเวลาที่ทดลองประยุกต์ผสมผสานความรู้ทั้งสองเข้าประสานกันนั้น ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่องสมุนไพรโดยท่องเที่ยวไปทั่วประเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ในแต่ละภูมิภาค ในเรื่องการปลูกและการใช้ในแต่ละภูมิภาค และเริ่มรักษาให้แก่บุคคลผู้ป่วยมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ เมื่อแน่ใจใน ศาสตร์ความรู้ที่ได้ศึกษาและได้ปรับประยุกต์ จึงเริ่มถ่ายทอด องค์ความรู้แก่ผู้สนใจในปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมาด้วยเพราะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม อย่างเช่นการกระตุ้นระบบปลายประสาทที่มีปัญหาต่อระบบกล้ามเนื้อและอวัยะภายในร่างกายโดยการให้ร่างกายปรับปรุงระบบภายในด้วยการกระตุ้นระบบการทำงานที่ปลายประสาทฝ่ามือและฝ่าเท้า และการใช้ สมุนไพรเพื่อบำรุงเสริมสร้างและปรับสมดุลให้แก่ร่างกายของ ผู้ป่วยมิเพียงเท่านั้น ยังได้ถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจใคร่เรียนรู้แก่บุคคลทั่วไปตามอัธยาศัยโดยมิได้หวงวิชาความรู้ประสบการณ์และมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญ

ที่อยู่

52 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลหนองแขม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93000

<< ย้อนกลับ