รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายแวว วงคำโสม

ด้านการแพทย์แผนไทย

สมุนไพร

ผลงาน

ครูแวว วงคำโสม เป็นบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย (สมุนไพร) เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็น ครูภูมิปัญญาไทย เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตามนับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เนื่องจากเป็นศิษย์ที่อาจารย์รักจึงได้รับความรู้และการสืบทอดตำรายาสมุนไพรมาจากอาจารย์หลายท่าน สมบัติล้ำค่าที่รับมรดกตกทอดชิ้นหนึ่งที่ครูแววนำมาใช้เป็นตำราสำคัญประกอบอาชีพอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือ ตำราสมุนไพรใบลานจากพระครูลุน หนามแท่ง ที่ครูแววได้ศึกษาโดยละเอียดสามารถจดจำความรู้ที่อยู่ในใบลานได้ทุกตัวอักษร (ตัวธรรม) รวมทั้งได้ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมจนมีความชำนาญในการใช้สมุนไพรรักษาสุขภาพของคนในชุมชน สิ่งสำคัญที่ครูแววค้นพบคือ วิธีตรวจสุขภาพ (คำคีง) ซึ่งมีลักษณะพิเศษโดยจะตรวจสุขภาพคนไข้ด้วยการจับชีพจรเริ่มจากฝ่ามือไปที่ข้อมือ ข้อพับ คอ และสุดท้ายคือปลายนิ้ว จากประสบการณ์ที่ศึกษาจากตำราและฝึกปฏิบัติ หลังจากการตรวจจะทราบได้ทันทีว่าป่วยเป็นโรคอะไรและรุนแรงแค่ไหนแล้วจึงจัดยาให้ สำหรับตัวยาสมุนไพรได้จากพืชล้วนๆ มีประมาณ ๓๐๐ ชนิด นำมาทำยาฝนบดด้วยหิน ปัจจุบันเปลี่ยนมาทำเป็นยาต้ม และยาลูกกลอน ก่อนจ่ายยาครูแววจะนึกถึงคุณครูและปลุกเสกยาตามตำราที่ได้ร่ำเรียนไว้แล้ว จึงมอบยาให้แก่ผู้ป่วยไปรักษาต่อไป

ที่อยู่

2 หมู่ 9 บ้านโคนผง ตำบลหนองผือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42160

<< ย้อนกลับ