รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ การที่ครูสุทิน เติบโตมาบนวิถีเกษตรกรรม ทำให้เกิดมุมมองว่า ถ้าเกษตรกรไทยรู้จักเปลี่ยนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมบางด้าน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถี หันมาดำเนินชีวิตแบบลดความเสี่ยง เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่น ในถิ่นฐานของตนแล้ว ก็จะทำให้สภาพครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่น้อยหน้าไปกว่าอาชีพอื่น ๆ และจะยังเกิดผลที่ตามมา ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ - การได้อยู่กับครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น - การได้ดูแลเลี้ยงดูบุพการี และคนที่รัก - การได้รับประทานผลิตผลของตนเอง ที่มีทั้งคุณภาพและความปลอดภัย - การที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ดี ไม่มีมลภาวะ ที่บั่นทอนสุขภาพ - การเป็นนายตนเอง ทำในสิ่งที่ต้องการได้อย่างอิสระ ไม่ต้องรอฟังคำสั่งใคร - การได้มิตรภาพเพิ่มขึ้น จากการมีเครือข่าย ที่ดำเนินวิถีชีวิตในแนวทางเดียวกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นกำไรชีวิต ที่หาได้ หากมีความกล้าพอที่จะหันเหจากสิ่งที่เคยทำมาดำรงชีวิตแบบ"เรียบง่าย แต่ไร้หนี้" ผลงานโดดเด่น ครูสุทิน ทองเอ็ม ผลิกผันชีวิตลาออกจากราชการทหาร มาประกอบอาชีพเกษตรในถิ่นฐานบ้านเกิด นอกจากจะดูแลบิดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองตั้งใจ กระทั่งนำพาครอบครัวสามารถยืนหยัดได้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เลี้ยงชีพ จนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จนถึงวันนี้ได้เป็นบุคคลต้นแบบในท้องถิ่นอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

65 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64170

<< ย้อนกลับ