รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ครูสุทิน ทองเอ็ม ผลิกผันชีวิตลาออกจากราชการทหาร มา ประกอบอาชีพเกษตรในถิ่นฐานบ้านเกิด นอกจากจะดูแลบิดาที่ ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ และตั้งใจทำในสิ่งที่ตนเองตั้งใจ กระทั่งน??ำพา ครอบครัวสามารถยืนหยัดได้ โดยน้อมน??ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้เลี้ยงชีพ จนประสบความสำเร็จ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จนถึงวันนี้ ได้เป็นบุคคลต้นแบบในท้องถิ่นอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ที่อยู่

65 หมู่ที่ 3 ตำบลจุมพล อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64170

<< ย้อนกลับ