รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถาวร สรรสมบัติ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรทฤษฎีใหม่

ผลงาน

ครูถาวร สรรสมบัติ เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงคนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่า เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่นที่ประยุกต์ “เกษตรทฤษฎีใหม่” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ได้มาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ทำกินของตนเอง และได้พยายามชักชวนชาวบ้านในชุมชนรวมพลังในรูปของกลุ่มการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40250

<< ย้อนกลับ