รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถาวร สารสมบัติ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรทฤษฎีใหม่

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูถาวร สารสมบัติ เป็นผู้นำองค์ความรู้ในเรื่อง “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเอง เมื่อได้ผลดีแล้วจึงเริ่มขั้นที่สอง นั่นคือ ชักชวนให้สมาชิกในชุมชนรวมพลังในรูปของกลุ่ม เมื่อกลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นที่สาม คือ การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มาศึกษาหาความรู้ ผลงานโดดเด่น ครูถาวร เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงคนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่า เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่นที่ประยุกต์ “เกษตรทฤษฎีใหม่” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ ได้มาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ทำกินของตนเอง และได้พยายามชักชวนชาวบ้านในชุมชนรวมพลังในรูปของกลุ่มการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40250

<< ย้อนกลับ