รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญมี สุระโคตร

ด้านเกษตรกรรม

การทำนา

ผลงาน

นายบุญมี สุระโคตร เข้าใจและมองถึงปัญหาการทำนา อย่างเป็นระบบ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา ดำเนินชีวิตอาชีพทำนา คือ การให้ความสำคัญของน้ำขุดแหล่ง น้ำสำรองในนาขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตจากที่ทำนาได้เพียง ๑ ครั้งต่อปี สามารถทำนาได้ถึงสองครั้งต่อปี ทำให้มีราย ได้เพิ่มขึ้น ไร้ภาระหนี้สินใดๆ และ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การทำนาของครู มีพื้นที่ ๒๒ ไร่ ในฤดูแล้งสามารถทำ นาได้อีกครั้ง ในพื้นที่ ๕ ไร่ ทำนา ๓ ประเภท คือ นาดำ ได้ผลผลิต ๕๒๐ กก./ไร่, นา หว่านได้ผลผลิต ๕๐๐ กก./ไร่ และนาโยน ได้ผลผลิต ๕๔๐ กก./ไร่ ใช้ข้าวพันธุ์ขาวดอก มะลิ ๑๐๕ แปรรูปผลผลิต เป็นข้าวกล้อง ข้าวขาว และ ข้าวกล้องงอก จำหน่ายให้ แก่สมาชิกเกษตรกร จนเป็น ที่ยอมรับและติดตลาดทั้งใน และนอกประเทศ ในนามกลุ่ม เกษตรกรเกษตรทิพย์ และ ข้าวตราลุงบุญมี สุระโคตร นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายการ ผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิต ข้าวคุณภาพการแปรรูปข้าว เพื่อการค้า ตามโรงเรียนและ ส่วนราชการต่างๆ จนเป็นที่ ยอมรับมากมาย

ที่อยู่

155 หมู่ที่ 7 ตำบลจาน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ 33160

<< ย้อนกลับ