รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูไพทูล พ้นธาตุ มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องเกษตรครบวงจร เกษตรผสมผสาน แหล่งรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นแปลงสาธิตขยายพันธุ์ข้าว ประมาณ 50 สายพันธุ์ : โครงงานทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ศูนย์วิจัยเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักพันธุ์แท้ อาทิ การผลิตเตาแก๊ซพลังงานชีวภาพแกลบ พลังานแสงอาทิตย์ บ่อหมักชีวภาพ จักรยานสีข้าว การสีข้าว ที่ช่วยให้ชุมชนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเกิดกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ ที่หลากหลาย ผลงานโดดเด่น ครูไพทูล อดีตนั้นรับราชการทหารในเวลาเดียวกันก็ไม่ทิ้งอาชีพหลักของคนไทย คือ การเกษตรกรรม เป็น ผู้หนึ่งที่น้อมนำแนวคิดจากโครงการในพระราชดำริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการทำอาชีพเกษตรกรรม ครูไพทูลทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเขาสามสิบ เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด “ประชาร่วมใจ เกษตรก้าวไกล ใฝ่หาความรู้ ชีวีเป็นสุข มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” กลายเป็นเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบครบวงจร เปิดการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

429 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ตำบลหนองม่วง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ 26172

<< ย้อนกลับ