รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ อดีตนั้นรับราชการทหาร ในเวลา เดียวกันก็ไม่ทิ้งอาชีพหลักของคนไทย คือ การเกษตรกรรม เป็น ผู้หนึ่งที่น้อมนำแนวคิดจากโครงการในพระราชดำริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นหลักในการทำอาชีพเกษตรกรรม จ่าสิบเอกไพทูลทำศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเขาสามสิบ เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ภายใต้แนวคิด “ประชาร่วมใจ เกษตรก้าวไกล ใฝ่หาความรู้ ชีวีเป็นสุข มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง” กลายเป็นเป็นศูนย์สาธิตการเกษตรแบบครบวงจร เปิดการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่

429 หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม ตำบลหนองม่วง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ 26172

<< ย้อนกลับ