รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายยวง เขียวนิล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ชีวิตเกษตรกรของครูนิล เริ่มจากปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยง ปลา เลี้ยงเป็ด เรียนรู้การทำไร่นาสวนผสม และพัฒนาการ เกษตรตามแนวพระราชดำริฯ ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงมือ ถอดบทเรียนองค์ความรู้และลงมือปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการ ทรัพยากรดินและน้ำ ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด นอกจากจะมุ่งมั่นที่จะใช้อาชีพเกษตร เป็นเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปในตัวลัว ครูยังพัฒนาแหล่งน้ำปลูกป่าจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไม่เก็บความรู้ความสามารถไว้ แต่ผู้เดียว ได้เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทงั้ การเกษตรการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การทำบัญชีครัวเรือนและการแปรรูป ผลผลิตการเกษตร เป็แบบอย่างให้แก่เกษตรกรทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอาชีพดังกล่าวพึ่งพาตนเองได้แบบพออยู่พอกินมีความสุขอย่างยั่งยืน และยังมีความสุขกับพื้นที่เกษตรของครูที่มีอยู่ ๔๔ไร่ จัดแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน เป็นพื้นที่ทำนา ๑๕ ไร่ พืชที่นาสวนผสมปลูกไม้ผล พืชผักสวน ครัว พืชสมุนไพร ๒๑ ไร่ บ่อเลี้ยงปลา ๔ ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก ๔ ไร่ เป็นบ้านพักอยู่อาศัย และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับ การทำบัญชีครัวเรือน แสดงรายรับ รายจ่าย มีแผนสร้างรายได้หมุนเวียนจากการขายพืชผักและไม้ผลตลอดปี

ที่อยู่

91/1 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11150

<< ย้อนกลับ