รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายยวง เขียวนิล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูยวง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน หรือ เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำบัญชีครัวเรือน บัญชีรับจ่าย และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ การเพาะเห็ดในโอ่ง การเลี้ยงกบคอนโด การเผาถ่าน การกลั่นน้ำมันหอมระเหย รวมทั้งเข้าร่วมโครงการพ่อแม่บุญธรรม ที่วิทยาลัยเทคโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ให้คำแนะนำนักศึกษาที่เรียนไกลบ้าน สร้างกำลังใจ รับนักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน จนเปรียบเสมือนผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของนักศึกษา ผลงานโดดเด่น ชีวิตเกษตรกรของครูยวง เริ่มจากปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยง ปลา เลี้ยงเป็ด เรียนรู้การทำไร่นาสวนผสม และพัฒนาการ เกษตรตามแนวพระราชดำริฯ ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงมือถอดบทเรียนองค์ความรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด นอกจากจะมุ่งมั่นที่จะใช้อาชีพเกษตร เป็นเครื่องมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปในตัว ครูยังพัฒนาแหล่งน้ำปลูกป่าจนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไม่เก็บความรู้ความสามารถไว้แต่ผู้เดียว ได้เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ทั้งการเกษตร การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ การทำบัญชีครัวเรือนและการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกร ทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอาชีพดังกล่าว พึ่งพาตนเองได้แบบพออยู่พอกินมีความสุขอย่างยั่งยืน และยังมีความสุขกับพื้นที่เกษตรของครูที่มีอยู่ 44 ไร่ จัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วน เป็นพื้นที่ทำนา 15 ไร่ พืชที่นาสวนผสมปลูกไม้ผล พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร 21 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา 4 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลืออีก 4 ไร่ เป็นบ้านพักอยู่อาศัย และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับ การทำบัญชีครัวเรือน แสดงรายรับรายจ่าย มีแผนสร้างรายได้หมุนเวียนจากการขายพืชผัก และไม้ผลตลอดปี

ที่อยู่

91/1 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11150

<< ย้อนกลับ