รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิชา ทองโสภา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ครูวิชา ทองโสภา เป็นเกษตรกรที่น้อมนำ “เกษตรผสม ผสานตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่” มาประยุกต์กับความชำนาญในการเกษตรแบบดั้งเดิม จนประสบความสำเร็จและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ” อีกทั้งใผ่ศึกษาความรู้ใหม่ๆ และตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้กับ ประชาชนอย่างจริงจัง เป็นที่ยอมรับว่าเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน”ที่มี่ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างแท้จริง

ที่อยู่

75 หมู่ที่ 3 ตำบล*แจงงาม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72130

<< ย้อนกลับ