รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิชา ทองโสภา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวิชา ทองโสภา เข้ารับการอบรมเรื่อง “เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ” ในปี พ.ศ. 2546 จนมีความเข้าใจในหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนำมาประยุกต์กับความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมของตนเองเป็นต้นแบบการทำเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ทั้งได้นำความรู้เรื่องเกษตรแบบพอเพียง มาถ่ายทอดให้ชาวบ้านในการประกอบอาชีพด้วย ผลงานโดดเด่น ครูวิชา เป็นเกษตรกรที่น้อมนำ “เกษตรผสม ผสานตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่” มาประยุกต์กับความชำนาญในการเกษตรแบบดั้งเดิม จนประสบความสำเร็จและเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ” อีกทั้งใฝ่ศึกษาความรู้ใหม่ ๆ และตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนอย่างจริงจัง เป็นที่ยอมรับว่าเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” ที่มี่ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรธรรมชาติอย่างแท้จริง

ที่อยู่

75 หมู่ที่ 3 ตำบลแจงงาม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ 72130

<< ย้อนกลับ