รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำรอง แตงพลับ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ด้วยหลักการที่จำขึ้นใจว่า กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุก อย่างที่กิน บ้านครูสำรอง จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้กับชุมชน มี เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าศึกษาเรียนรู้มิได้ ขาด เนื่องจากที่นี่มีครบทั้ง เรื่องเกษตร การออมทรัพย์ สาธารณสุข หมอดินอาสา บัญชีครัวเรือน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม การใช้พืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยรักษาดิน ให้อุดมสมบูรณ์ การปลูกพืช หลากหลาย ล้วนสร้างความ สมดุลให้ดิน

ที่อยู่

69/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ 76120

<< ย้อนกลับ