รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสำรอง แตงพลับ

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ด้วยหลักการที่จำขึ้นใจว่า กินทุกอย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน จังหวัดเพชรบุรี บ้านครูสำรอง จึงกลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอด เทคโนโลยีให้กับชุมชน มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าศึกษาเรียนรู้มิได้ขาด เนื่องจากที่นี่มีครบทั้งเรื่องเกษตร การออมทรัพย์ สาธารณสุข หมอดินอาสา บัญชีครัวเรือน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พืชตระกูลถั่ว แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ การปลูกพืช หลากหลาย ล้วนสร้างความสมดุลให้ดิน ผลงานโดดเด่น ครูสำรอง เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ใช้ในการดำเนินอาชีพในสวนเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม จนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรอื่น ๆ โดยยึดหลักว่าอย่าโลภ เรากินอะไร ก็ปลูกชนิดนั้น นาข้าว เลี้ยงสัตว์ บ่อปลา น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ แก๊สชีวภาพ และบัญชีครัวเรือน มีหมด แล้วยังได้ปรับประยุกต์ภูมิปัญญาของตากับยาย ร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการเกษตรทำปุ๋ยหมักแห้งใช้เอง ทำสารสกัดจากพืชสมุนไพร เป็นผู้ริเริ่มส่งเสริมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อช่วยย่อยใบไม้ และเศษผัก เพื่อปุ๋ยหมักให้เร็วขึ้น

ที่อยู่

69/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ 76120

<< ย้อนกลับ