รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอารีรัตน์ พูนปาล เลือกที่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ควบคู่กับแพทย์แผนไทยด้วยการปลูกพืชสมุนไพรไปพร้อมกันด้วยในนามสวนร่วมสมัย สวนร่วมสมัยของครูอารีรัตน์ มีเนื้อที่ 52 ไร่ แบ่งเป็นที่พักอาศัย ปลูกพืชอินทรีย์ผสมผสานในพื้นที่ เริ่มจากการปลูกพืชผักอินทรีย์หมุนเวียนตามฤดูกาล ปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ดอก มีการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่สวนผลไม้ เพื่อไล่แมลง ใช้เป็นยารักษาโรค เลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ เลี้ยงปลา สร้างแหล่งโปรตีน มีธนาคารต้นไม้ ใช้หลักปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง และสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน ต่อด้วยวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยการปลูกไม้ 5 อย่าง คือไม้ยา ไม้อยู่ ไม้ดู ไม้ดม และ ไม้แดก เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน เน้นแนวคิด ทำให้ดี ทำให้ดู ทำให้ได้ ทุกอย่างล้วนนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อาทิ ประยุกต์การให้ปุ๋ยน้ำหมักไปพร้อมกับระบบน้ำ การหมักธาตุสังกะสี โบรอน แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยมฯ จากธรรมชาติใช้เอง เพื่อลดต้นทุน ปลูกผักแบบนั่งร้าน เพื่อแก้ไขในกรณีพื้นที่มีปริมาณฝนตกชุก ตรวจวัดอุณหภูมิ และจดบันทึกข้อมูลไว้ประกอบการวางแผนการผลิต ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอก นำหลักคุณธรรมมาใช้ในการทำงาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจตนเอง ให้รู้และเข้าใจถึงทุน แหล่งน้ำทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศักยภาพของตนเอง สร้างปัญญาหาทางแก้ พร้อมกับลงมือปฏิบัติ ผลงานโดดเด่น ครูอารีรัตน์ ทำงานโดยใช้หลักของความพอประมาณ รู้เข้าใจตนเอง สิ่งแวดล้อม สังคม ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ ความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง โดยการนำหลักคุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร ประหยัด อดทน ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ รู้จักเกื้อกูล แบ่งปัน รู้รัก สามัคคี ทำให้ตนเองครอบครัวอยู่บนฐานของความสุข สู่มั่นคง ยั่งยืน วิถีชีวิตในปัจจุบันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีกิน มีใช้ พอแบ่งปันผู้อื่น มีความสุขตามอัตภาพ หมดหนี้สิน เป็นตัวอย่างที่ดี ครอบครัวมีกินมีใช้ รักษาผืนแผ่นดิน สืบทอดวิถีเกษตร พัฒนาผืนแผ่นดินมรดกของตนเองให้เจริญก้าวและส่งต่อให้รุ่นต่อไป

ที่อยู่

135/2 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ 22160

<< ย้อนกลับ