รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวอารีรัตน์ พูนปาล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ครูอารีรัตน์ พูนปาล เลือกที่จะประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ควบคู่กับแพทย์แผนไทยด้วยการปลูกพืชสมุนไพรไปพร้อมกันด้วยในนามสวนร่วมสมัย สวนร่วมสมัย ของครูอารีรัตน์ มีเนื้อที่ ๕๒ ไร่ แบ่งเป็นที่พัก อาศัย ปลูกพืชอินทรีย์ผสมผสานในพื้นที่ เริ่มจากการปลูกพืชผัก อินทรีย์หมุนเวียนตามฤดูกาล ปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ดอก มีการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่สวนผลไม้ เพื่อไล่แมลง ใช้เป็นยารักษาโรคเลี้ยงสัตว์แบบอินทรีย์ เลี้ยงปลา สร้างแหล่งโปรตีน มีธนาคารต้นไม้ ใช้หลักปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง และสร้างความหลากหลายของระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน ต่อด้วยวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยการปลูกไม้ ๕ อย่าง คือไม้ยา ไม้อยู่ ไม้ดู ไม้ดม และ ไม้แดก เพื่อก่อให้เกิด ความยั่งยืน เน้นแนวคิด ทำให้ดี ทำให้ดู ทำให้ได้ทุกอย่างล้วนนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับองค์ความรู้วิทยาศาสตร์จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ อาทิ ประยุกต์การให้ปุ๋ยน้ำหมักไปพร้อมกับระบบ น้ำ การหมักธาตุสังกะสี โบรอน แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยมฯ จาก ธรรมชาติใช้เอง เพื่อลดต้นทุน

ที่อยู่

135/2 หมู่ที่ 4 ตำบลวังโตนด อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ 22160

<< ย้อนกลับ