รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดอเล๊าะ สะตือบา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ครูดอเล๊าะ สะตือบา เกิดในครอบครัวเกษตรกร จบระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ชีวิต วัยเด็กได้รับการอบรมให้ดำเนินชีวิตตามวิถีของเกษตรกรที่มีความขยัน อดทน มาโดย ตลอด จึงได้ซึมซับความรู้ด้านการเกษตรในหลาย ๆ ด้านจากภูมิปัญญาบรรพชนปู่ย่าตา ยายพ่อแม่ นำมาเป็นรากฐาน ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิตและปฏิบัติเรื่อยมา คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกด้าน คือ เป็นผู้ที่มีความคิดดี รู้จักเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตร ของตนเอง แลกเปลี่ยนและถ่านทอดวิธีการและความรู้ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรอื่นๆ และผู้ สนใจ

ที่อยู่

101 หมู่ที่ 8 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95120

<< ย้อนกลับ