รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดอเล๊าะ สะตือบา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูดอเล๊าะ สะตือบา เป็นผู้ที่มีความคิดดี รู้จักเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ จากสื่อ ต่าง ๆ ด้วยตนเอง จนมีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคการปลูกสละอินโด เทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่ เทคนิคการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพและฮอร์โมนพืช การติดตายางพารา (ชนิดยางตาเขียว) และการเลี้ยงสัตว์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตรของตนเอง แลกเปลี่ยนและถ่านทอดวิธีการ และความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรอื่น ๆ ได้อย่างดี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพื่อนบ้านที่มีปัญหาในพื้นที่ โดยให้สมาชิกใน กลุ่มฯ เครือข่าย เกษตรกรเพื่อนบ้าน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในและนอกพื้นที่มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ผลงานโดดเด่น ครูดอเล๊าะ เกิดในครอบครัวเกษตรกร จบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ชีวิต วัยเด็กได้รับการอบรมให้ดำเนินชีวิตตามวิถีของเกษตรกรที่มีความขยัน อดทน มาโดย ตลอด จึงได้ซึมซับความรู้ด้านการเกษตรในหลาย ๆ ด้านจากภูมิปัญญาบรรพชนปู่ย่าตา ยายพ่อแม่ นำมาเป็นรากฐาน ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ ดำเนินชีวิตและปฏิบัติเรื่อยมา คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกด้าน คือ เป็นผู้ที่มีความคิดดี รู้จักเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ จากสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตรของตนเอง แลกเปลี่ยนและถ่านทอดวิธีการและความรู้ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรอื่น ๆ และผู้สนใจ

ที่อยู่

101 หมู่ที่ 8 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95120

<< ย้อนกลับ