รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ดาบตำรวจนิรันดร์ พิมล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

ครูนิรันดร์ มีความเชื่อและศรัทธาแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างมาก เมื่อลาออกจากราชการจึงไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอีกครั้ง อย่างต่อเนื่องจริงจัง ขณะเดียวกันก็ได้ปรับประยุกต์ความรู้การดำรงชีพในป่า การใช้สมุนไพร และภูมิปัญญา ให้สอดคล้องกับความหลาก หลายในพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ฐานะครอบครัวมี คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ และยังสามารถแบ่งปันองค์ความ รู้ประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อไปประยุกต์ใช้ประกอบ อาชีพได้ด้วยอย่างไม่เดือดร้อน เมื่อมีโอกาส ยังได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรมแก่ผู้สนใจการทำเกษตรกรรมที่ไม่พึ่งสาร เคมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ทำให้ผู้ที่มาศึกษา สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถแก้ไขปัญหาโรคพืช โรคสัตว์ ได้อย่างดี จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง” ขึ้นที่บ้านเลขที่ ๒๕๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแร้ง ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่ความรู้หลักการทำกสิกรรม ธรรมชาติโดยไม่พึ่งสารเคมี

ที่อยู่

469 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80110

<< ย้อนกลับ