รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ดาบตำรวจนิรันดร์ พิมล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูนิรันดร์ พิมล มีความรู้และประสบการณ์ในด้านจุลินทรีย์ การทำปุ๋ยอินทรีย์ การบำบัดน้ำเสีย สมุนไพร และธรรมชาติพยากรณ์ สาระการฝึกอบรมที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย หลักเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีบันไดเก้าขั้น พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น ทำบุญ ทำทาน ถนอมเก็บรักษา ขาย รวมเครือข่ายเรียนรู้ ผลที่ได้รับคือ ได้รู้จักหลักคิดการพึ่งตนเองขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้า หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปรับปรุงดินให้เหมาะสมอุดมสมบูรณ์ การห่มดิน การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า การออกแบบแปลง การจัดการพื้นที่เกษตรอินทรีย์ การจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การคัดเลือกพันธุกรรมที่เหมาะสม การปลูกหรือขยายพันธุ์พืช การเก็บรักษาและรวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่นและศึกษาแหล่งที่อยู่ของพันธุกรรมพืช การจัดการรวบรวมพันธุกรรมพืชสำรองเมื่อเกิดภัยพิบัติ การพึ่งพาตนเอง การเผชิญเหตุในภาวะวิกฤต การยังชีพในภาวะวิกฤต การสื่อสารในภาวะวิกฤต ผลงานโดดเด่น ครูนิรันดร์ มีความเชื่อและศรัทธาแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างมาก เมื่อลาออกจากราชการจึงไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอีกครั้ง อย่างต่อเนื่องจริงจัง ขณะเดียวกันก็ได้ปรับประยุกต์ความรู้การดำรงชีพในป่า การใช้สมุนไพร และภูมิปัญญา ให้สอดคล้องกับความหลาก หลายในพื้นที่และวัฒนธรรมท้องถิ่น ทำให้ฐานะครอบครัวมี คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ และยังสามารถแบ่งปันองค์ความ รู้ประสบการณ์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อไปประยุกต์ใช้ประกอบ อาชีพได้ด้วยอย่างไม่เดือดร้อน เมื่อมีโอกาส ยังได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรมแก่ผู้สนใจการทำเกษตรกรรมที่ไม่พึ่งสาร เคมี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ทำให้ผู้ที่มาศึกษา สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถแก้ไขปัญหาโรคพืช โรคสัตว์ ได้อย่างดี จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง” เพื่อเผยแพร่ความรู้หลักการทำกสิกรรม ธรรมชาติโดยไม่พึ่งสารเคมี

ที่อยู่

469 หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80110

<< ย้อนกลับ