รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายแสวง ภูศิริ

ด้านเกษตรกรรม

การขยายพันธุ์พืช

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูแสวง ภูศิริ สำเร็จการศึกษาด้านการเกษตร และมีสายเลือดจากเกษตรกร ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้เถ้าไม้ยาง สำหรับปาล์มน้ำมัน การนำทุเรียนนกเป็นต้นตอของทุเรียนพันธุ์ การแปรรูปผลิตผลการเกษตร การขยายพันธุ์มะละกอโดยวิธีติดตา ส้มโชกุนอินทรีย์ และต้นมะสังเสริมรากส้มโชกุน แม้ว่าในระยะแรกการทำงานสอนจะประสบกับปัญหามากมาย แต่ท่านไม่เคยท้อถอย มุ่งมั่น อดทน ถ่ายทอดความรู้ และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา เมื่อทำการได้ผลสำเร็จ จึงเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษาและคนทั่วไปตลอดเวลา ในปี 2549 ผลจากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทำให้ครูแสวงสามารถจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง การขยายพันธุ์มะละกอโดยวิธีติดตา นับว่าเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจของครูนักการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ผลงานโดดเด่น ครูแสวง เป็นครูเชี่ยวชาญเรื่องการขยายพันธุ์พืช สารกำจัดวัชพืช การปลูกทุเรียน และได้รับรางวัลจากการทำวิจัยเรื่องทุเรียน นก โดยใช้ทุเรียนนกเป็นต้นตอของทุเรียนพันธุ์ดี ทำให้สามารถต้านทานโรครากเน่าได้ โดยใช้สวนของตนเองเป็นแหล่งค้นคว้า ทดลอง เมื่อได้ผลจึงเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปการที่ครูแสวง จบด้านการเกษตร และมีสายเลือดเกษตรกร ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ จากขี้เถ้าไม้ยางสำหรับปาล์มน้ำมัน จึงมีมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิด ค้นคว้าต่อยอดการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การขยายพันธุ์มะละกอโดยวิธีติดตาส้มโชกุนอินทรีย์ และต้นมะสัง เสริมรากส้มโชกุน พร้อมได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่คนทั่วไป ในปี 2549 ผลจากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทำให้ครูแสวง สามารถจดอนุสิทธิบัตร เรื่องการขยายพันธุ์มะละกอโดยวิธี ติดตา นับว่าเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่อยู่

12 หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ 92170

<< ย้อนกลับ