รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายแสวง ภูศิริ

ด้านเกษตรกรรม

การขยายพันธุ์พืช

ผลงาน

เป็นครูเชี่ยวชาญเรื่องการขยายพันธุ์พืช สารกำจัดวัชพืช การปลูกทุเรียน และได้รับรางวัลจากการทำวิจัยเรื่องทุเรียน นก โดยใช้ทุเรียนนกเป็นต้นตอของทุเรียนพันธุ์ดี ทำให้สามารถ ต้านทานโรครากเน่าได้ โดยใช้สวนของตนเองเป็นแหล่งค้นคว้า ทดลอง เมื่อได้ผลจึงเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปการที่ครูแสวง จบด้านการเกษตร และมีสายเลือดเกษตรกร ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ จากขี้เถ้าไม้ยางสำหรับปาล์มน้ำมัน จึงมีมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิด ค้นคว้าต่อยอดการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การขยายพันธุ์มะละกอโดยวิธีติดตาส้มโชกุนอินทรีย์ และต้นมะสัง เสริมรากส้มโชกุน พร้อมได้เผยแพร่ความรู้ให้แก่คนทั่วไป ในปี ๒๕๔๙ ผลจากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทำให้ครูแสวง สามารถจดอนุสิทธิบัตร เรื่องการขยายพันธุ์มะละกอโดยวิธี ติดตา นับว่าเป็นความสำเร็จที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่อยู่

12 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ 92170

<< ย้อนกลับ