รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสังเวียน ปรารมภ์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ของไทย

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสังเวียน ปรารมภ์ เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีบทบาทสำคัญในการบริหารและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี (การจัดทำเครื่องสักการะ การจัดงานต้อนรับอาหารแบบขันโตกอาหารชาติพันธุ์ไทยอง) จุดเด่นคือ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ของไทยอง เช่น อาหาร การแต่งกาย ภาษาพูด ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ไทยองจนไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน การจัดทำเครื่องสักการะ เช่น ตุงล้านนา โคมล้านนา การตัดลายล้านนา เครื่องสูง (เครื่องสูง หมายถึง เครื่องสักการะของคนล้านนาจะใช้ในพิธีต่าง ๆ เช่น งานบุญ งานศพ ประกอบด้วย สุ่มหมาก สุ่มพลู สุ่มช่อ เป็นต้น ผลงานโดดเด่น ครูสังเวียน เป็นผู้รักด้านวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ไทยอง อย่างเช่น อาหาร การแต่งกาย ภาษาพูด และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ของไทยอง มีบุคลิกชอบจิตอาสา จนได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน รวบรวมชาวบ้านเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทำงานจนกระทั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาที่หมู่บ้านสันทางหลวง หลังจากนั้นหมู่บ้านสันทางหลวงได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข จะต้องพอใจในสิ่งที่มี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกัน ทำให้อยู่อย่างพอเพียงได้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินบ้านสันทางหลวง เกิดการท่องเที่ยวชุมชน มีการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นดังนี้ ๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ๒. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเที่ยววิถีไทย วิถียอง : ใช้ชีวิตอย่างไร กินอยู่อย่างไร และผลงานที่เป็นที่ยอมรับ อาทิ การจัดสร้างองค์พระธาตุมณีศรีไตรยองที่วัดในชุมชน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ ในระดับอำเภอ คือ การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่

๕๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ ๕๗๒๗๐

<< ย้อนกลับ