รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสังเวียน ปรารมภ์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

การฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์ของไทย

ผลงาน

น างสังเวียน ปรารมภ์ เป็นบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี (การจัดเครื่องสักการะ การจัดงานต้อนรับอาหารแบบขันโตกอาหารชาติพันธุ์ ไทยอง) เป็นผู้สร้างสรรค์และ สืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมา อย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ของสังคมและชุมชน จึงได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย เพื่อทำ หน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาใน การจัดการศึกษาในระบบการ ศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย สืบไป

ที่อยู่

53 หมู่ที่ 12 ตำบล*เเทอดไทย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57270

<< ย้อนกลับ