รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ (ฐิติคุโณ) ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการเทศนา บรรยายธรรมประกอบสื่อ ดนตรีประกอบเพลงที่ส่งเสริมคุณธรรม ปุจฉา-วิสัชนา ถาม-ตอบ เปิดใจ ใส่ธรรม ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาจิตใจที่อ่อนโยนนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีของเยาวชนในพื้นที่ และผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้สนใจทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เพื่อการเผยแผ่ธรรมะ เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาได้ง่ายขึ้น รวมทั้งการเป็นพระวิทยากร อบรมคุณธรรมทางศาสนาให้แก่นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผลงานโดดเด่น พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ (ฐิติคุโณ) ยังได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชนาธิปเฉลิม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนที่สนใจ และท่านได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ ๑) โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ อำเภอเมืองสตูล (อบรมพระคิลานุปัฏฐาก) ๒) โครงการสร้างกุฎิสงฆ์อาพาธ ๓) โครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ๔) โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาจิตใจผู้สูงอายุ โดยใช้ศาสนบำบัดในเขตเทศบาลเมืองสตูล ๕) โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดทุกวันอาทิตย์ ๖) โครงการศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร ๗) โครงการศาสตร์พระราชา ๘) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เมืองเก่าสตูล ๙) โครงการวัดปลอดการพนัน เหล้า บุหรี่ ๑๐) โครงการปรับภูมิทัศน์วัด ๑๑) กิจกรรมประเพณีเดือนสิบ ๑๒) กิจกรรมวันสงกรานต์ สนานธรรม ๑๓) โครงการตู้พระทำ นำสุข ( ตู้ปันสุข ) ๑๔) โครงการช่วยเหลือถุงยังชีพผู้ประสบภัย ๑๕) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๖) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ๑๗) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ๑๘) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ๑๙) โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ๒๐) โครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๑) โครงการสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ๒๒) โครงการบวชสร้างสุข ๒๓) โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดทุกวันอาทิตย์ ๒๔) โครงการศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพร และ ๒๕) โครงการศาสตร์พระราชา เป็นต้น

ที่อยู่

วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง 24 ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ 91000

<< ย้อนกลับ