รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ (ฐิติคุโณ) สนใจอ่านหนังสือท่านพุทธทาสและท่านปัญญานันทะ ฝึกการพูด การเทศน์จากครู อาจารย์ จนสามารถเทศน์ปฏิภาณได้ ขณะยังเป็นสามเณร เมื่ออายุครบบวชพระ จึงได้อุปสมบทสืบต่ออายุพระพุทธ ศาสนา และได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงได้ใช้ความรู้ที่เล่าเรียนและประสบการณ์ให้แก่วัด สถานศึกษา และหน่วยงานราชการ ทั้งได้ช่วยส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยให้ดำรงอยู่ต่อไปอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย หมั่นศึกษาทุกสิ่งที่เป็นความรู้นำมาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะ จึงมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ผู้สนใจได้เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนาได้ง่าย

ที่อยู่

วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวง 24 ตำบลก้านเหลือง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ไปรษณีย์ 91000

<< ย้อนกลับ