รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ ขวัญเผือก

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

ครูประเสริฐ ขวัญเผือก เป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายาม อดทนต่อสู้ชีวิตโดยลำพัง ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีชีวิตที่เรียบง่าย ฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีความสามารถพิเศษ เป็นคนชอบฟังเพลง ชอบร้อง ชอบแต่ง เพลง แต่งกลอน แม้จะเป็นคนชอบฟังเพลง ชอบร้อง ชอบแต่งเพลง แต่งกลอน เชี่ยวชาญเฉพาะ เรื่องภาษาและวรรณกรรม แต่มีความชำนาญในเรื่องของการเป็นวิทยากร ให้ความ รู้เรื่องการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และรณรงค์ให้ทุกบ้านปลูกพืชสมุนไพร มีแปลงสาธิต จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย และยังได้เป็นที่ศึกษาดูงานของชุมชนในตำบล อำเภอ และจังหวัด เสมอ ผลงานอื่นๆ ที่ปรากฏ ได้แก่ ด้านสิ่งเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยเรียน แต่งเป็นเพลงฉ่อย เพลงแหล่ทั่วไป พร้อมออกแบบภาพ เผย แพร่ในสถานศึกษา สถานีตำรวจ และสถานประกอบการต่างๆ นับเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม

ที่อยู่

26 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาดิน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปรษณีย์ 67170

<< ย้อนกลับ