รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอินตา เลาคำ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอินตา เลาคำมีผลงานที่เป็นบทซอใช้ขับร้องในการแสดงซอ ทั้งที่แต่งสดๆ ในขณะแสดง หรือแต่งบทเตรียมไว้สำหรับขับร้องในการแสดงละครซอ บทซอที่ท่านแต่งไว้มีจำนวนมากมายและหลากหลายเรื่องราวซึ่งบางบทก็ได้มีการจัดพิมพ์ไว้สำหรับให้ศิษย์นำไปท่องจำฝึกฝนต่อไป หรือใช้เป็นเอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ผลงานโดดเด่น ๑. การแสดงขับซอ/ละครซอ ของพ่อครู อินตา เลาคํา เป็นจํานวน ๓๐ เรื่อง อาทิเช่น ละครซอ เรื่อง ซูซูก, ซอเรื่องอนุรักษ์ป่าเรื่องเก็บนก, ละครซอเรื่อง กําพร้าบัวตอง, ละครซอ เรื่อง เกี้ยวใส่ผี, ละครซอพื้นบ้าน เรื่อง ขึ้นบ้านใหม่, ละครซอเพื่อสุขภาพ เรื่อง ทิพยาธร ฯลฯ ๒. การประพันธ์บทละครซอพื้นบ้าน (คําเมือง) ของพ่อครู อินตา เลาคํา เป็นจํานวน ๕๒ เรื่อง อาทิเช่น บทละครซอพื้นเมือง เรื่อง กําพร้าบัวตอง, บทละครซอพื้นเมือง เรื่อง เจ้าหงส์หิน, บท ละครซอพื้นเมือง เรื่อง ทิพยาธร, บทละครซอพื้นเมือง เรื่อง เขยลอนดอน, บทละครซอพื้นเมือง เรื่อง ชูชก ฯลฯ ๓. ผลงานการประพันธ์บทซอ ของพ่อครู อินตา เลาคํา เป็นจํานวน ๒๒๙ เรื่อง แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ จํานวน ๑๒ เล่ม

ที่อยู่

๘๑/๑ หมู่ที่๑๐ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐

<< ย้อนกลับ