รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายดวง วังสาลุน

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูดวง จันทร์น้อย พัฒนาและยึดอาชีพเป็นนักประพันธ์กลอนลำตลอดมา จุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น การนำหลักศาสนามาประยุกต์ใช้ในการแต่งกลอนลำ เพื่อสอนให้คนทำดีละชั่วอันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและทำสังคมร่มเย็นเป็นสุข ความโดดเด่นของการประพันธ์มีคติสอนใจเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ผลงานโดดเด่น ผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์ เช่น กลอนฉลอง ๒๐๐ ปี ของจังหวัดอุบลราชธานี, กลอนลำล่องแม่แบบ, กลอนลำล่องอาลัยสมเด็จย่า, การประพันธ์เรื่องนางนกกระยางขาว ผลงานเด่นฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี นิบาตชาดก – พระเจ้าสิบชาติ และปี ๒๕๖๐ ประพันธ์กลอน นิทานชาดกจากพระไตรปิฎก ชุด พระเจ้า ๕๐๐ ชาติและได้รวบรวมเพิ่มจากพระไตรปิฎกอีก ๔๗ ชาติ รวม ๕๔๗ กลอน, ลำล่องชุด พลังคำสอนพ่อ (พระบรมราโชวาทในวโรกาสต่างๆ) รวม ๘๙ กลอน, ชุดล่าสุดลำล่องชุด พระราชประวัติองค์พ่อ ร.๙, ลำล่องชุด พระราชกิจโครงการต่างๆ

ที่อยู่

65 หมู่ที่ 10 บ้านหนองสิม ตำบลหนองแก้ว อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34360

<< ย้อนกลับ