รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายทองไกร ปัญจะแก้ว

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

นายทองไกร ปัญจะแก้ว ได้นำความรู้ ความสามารถด้านแต่งกลอนสอนศาสนา ที่ตนเองได้รับการถ่ายทอด ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน จนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย เพื่อ ทำหน้าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สืบไป

ที่อยู่

91 หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ 44120

<< ย้อนกลับ