รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมชาย ฐานเจริญ

ด้านภาษาและวรรณกรรม

การแต่งกลอนผญา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมชาย ฐานเจริญ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในการแต่งกลอนลำและเพลง อันก่อให้เกิดความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม รักหมู่คณะ รักมาตุภูมิ รักชาติ ศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ตลอดไป ผลงานโดดเด่น ครูสมชาย ฐานเจริญ ผลงาน องค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา เช่น ลำกลอนเศรษฐกิจพอเพียง กลอนลำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพลง ร่มโพธิ์ทองของไทย เพลงร่วมใจใช้เกษตรอินทรีย์ ลำล่องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพลง หนึ่งเดียวประเทศไทย และเพลง ฮักแพงแบ่งปัน สมานฉันท์ปรองดอง เป็นต้น

ที่อยู่

๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ ๓๔๑๙๐

<< ย้อนกลับ