รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

ด้านภาษาและวรรณกรรม

เพลงพื้นบ้าน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล เป็นผู้ที่มีทักษะการพูด การเขียน และการแสดงพื้นบ้าน ความรู้ความสามารถในการอ่านอักษรโบราณ ประกอบกับมีใจรักในด้านการศึกษาค้นคว้า อักษรและภาษา วิธีการ คือ ศึกษาค้นคว้า เอกสารใบลาน โบราณ ในท้องถิ่นนำอ่าน และปริวรรค เช่น เรื่องท้าวไพยะสาน จากใบลาน หนังสือผูกที่วัดอู่ทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า ผลงานโดดเด่น ผลงาน เพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพลงของดีสองพี่น้อง เพลงพื้นบ้าน เพลงประจำสถาบันต่างๆ เพลงลูกทุ่ง หนังสือสมุนไพรคำกาพย์ งานวิจัยสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนวรรณยุกต์สนุกกับเพลงพื้นบ้าน หนังสือเรียนสำหรับเด็กเรื่อง น้องเต้ผู้อารี งานแปลวรรณกรรมลาวเรื่อง ไพยะสาน งานวิจัยวรรณกรรมอักษรไทยน้อย วรรณกรรมลาวเรื่อง ข้องคอกุ้น หนังสือว่านและเพลงพื้นบ้าน

ที่อยู่

๒๕๓ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ ๗๒๑๑๐

<< ย้อนกลับ