รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนิยม แก้วแสงเรือง

ด้านการแพทย์แผนไทย

การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร

ผลงาน

ครูนิยม แก้วแสงเรือง เป็นผู้เห็นความสำคัญของการแพทย์แผนไทย การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร วิธีการใช้ยาแผนไทย นำมาใช้เป็นยาบำบัดป้องกันส่งเสริม และฟื้นฟูสภาพร่างกาย ได้ค้นคว้าตัวยาสำคัญจากตำรายาโบราณ อันเป็นกุญแจดอกสำคัญของการเปิดเผยองค์ความรู้ดั้งเดิม นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายวิธี ได้แก่ เขียนตำรา เขียนหลักสูตร และวิธีสอนขึ้นมาเองเพื่อง่ายต่อการถ่ายทอดความรู้ เขียนข่าวหนังสือพิมพ์ สอน บรรยาย และฝึกปฏิบัติ สมุนไพรหลายชนิดคล้ายคลึงกันมากหากไม่เห็นด้วยตาหรือสัมผัสด้วยมือแล้วจะไม่เข้าใจ บางครั้งต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น วีดีโอ ภาพ สไลด์ และแผ่นซีดี มาช่วยในการศึกษาค้นคว้า

ที่อยู่

6/3 ถ.สุขยางค์ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95000

<< ย้อนกลับ