รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมโภชน์ วาสุกรี

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

เมื่อเกษียณอายุราชการ ได้อุทิศเวลาร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสติปัญญาที่สมบูรณท์ ั้งหมดให้กับสังคมจังหวัดตราดเต็ม ที่เพราะพ้นภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ข้าราชการแล้ว ได้ มีโอกาสใช้พลังสมองเผยแพร่สิ่งต่างๆที่เป็นวิทยาการเดิมเข้าสู่ วงการข้าราชการภายในจังหวัดในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัด โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านศาสนา งานศาสนพิธีต่างๆ เช่น การจัดตั้ง การเตรียมงานทางพระพุทธศาสนาพร้อมปริศนา ธรรมต่างๆ ที่บูรพาจารย์หรือโบราณาจารย์ แทรกไว้เป็นสาระ ธรรมที่น??ำมาจากหนังสือพระไตรปิฎก ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน บรรดาวัชพืชที่เกษตรกรรุ่นใหม่เรียก ว่า หญ้า ก??ำลังท??ำลายด้วยการฉีดยาสารเคมีเพื่อให้สูญพันธุ์นั้น ล้วนแล้วแต่เป็นตัวยาสามัญประจ??ำถิ่นที่หาไม่มีในประเทศอื่นๆ ครูมักจะอนุรักษ์และน??ำไปเสนอตามเวทีบรรยายเกริ่นกล่าว ก่อนบรรยายในฐานะวิทยากรเสมอ ด้านประวัติศาสตร์ ครูสมโภชน์ วาสุกรี ได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาติ ๒๓๑๐ และ เรื่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๕ (พระพุทธเจ้าหลวง) รวมถึงเรื่องยุทธนาวีที่เกาะช้าง ตลอด ประวตั ศิ าสตร ์ ต??ำนาน พืน้ บา้ น ของดใี นชมุ ชน อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั จังหวัดตราด รวบรวมเอาไว้มากมากมาย ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หลายครั้ง

ที่อยู่

39/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ 23120

<< ย้อนกลับ