รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมโภชน์ วาสุกรี

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมโภชน์ วาสุกรี มีความรู้เรื่องข้อมูลขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม เช่นพิธีกรรมต่างๆภาษาและวรรณกรรม ความรู้เชิงวิเคราะห์ เรื่องร่องรอยหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อวิถีชิวิตของประชาชนในจังหวัดตราด ความรู้ทั่วไปของจ.ตราดในเรื่องมัคคุเทศน์ ผลงานโดดเด่น • นำภาพเก่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่ ๕ กับจังหวัดตราด เมื่อครั้ง ฝรั่งเศส ยึดครอง (ร.ศ.๑๑๒) และการได้กลับคืนมาสู่สยามประเทศอีกครั้ง • ใช้ภาพติดกับฝาผนังของอาคารบ้านพัก (บ้านมีประโยชน์มากกว่า การเป็นที่อยู่อาศัย) เป็นจุดสำคัญของการจัดการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม จนทำให้หมู่บ้านได้รับรางวัล เลิศรัฐ ของแพร่ และเป็น ๑ ใน ๑๐ แห่งของประเทศที่เป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน

ที่อยู่

๓๙/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ ๒๓๑๒๐

<< ย้อนกลับ