รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ รักษ์วงศ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประพันธ์บทกลอน กลอนกลบท บทแสดงหนังตะลุง มโนรา และเพลงพื้นบ้าน สามารถปรับประยุกต์เนื้อหา สาระเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและประเทศ ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและการส่งเสริมให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมโนรา ผลงานโดดเด่น ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์ มีมีผลงานที่โดดเด่นเช่น เรื่อง “เทพตะเคียนทอง” เป็นหนังตะลุงที่รณรงค์ให้ประชาชนได้มีความตระหนักถึงภัยภิบัติอันเกิดจากน้ำมือมนุษย์ เรื่อง “พรหมวิหาร” รณรงค์ให้คนรักสัตว์ รักป่าต้นน้ำ เรื่อง “ตำนานหลวงปู่ทวด” จะนำคุณูปการและประวัติของหลวงปู่ทวด เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ และสอดแทรกการสอนคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง “เวสสันดร” และ “น้ำใจแม่” เป็นการนำคุณธรรมในพระพุทธศาสนามานำเสนอในรูปแบบหนังตะลุง เรื่อง “พระมหาชนก” สอดแทรกคุณธรรมตามพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ สอดแทรกไว้ในเนื้อหาหนังตะลุง เรื่อง “เจ้าแม่” สาระแสดงให้เห็นอันตรายและพิษภัยของยาเสพติด เรื่อง “แม่เลี้ยงสันทราย” สาระรณรงค์ให้เห็นพิษภัยของการทุจริตคอรัปชั่น และเพลงเรือ คุณธรรม ๔ ประการ นอกจาก ความรู้ด้านการรำมโนรา และการเล่นหนังตะลุง ครูประเสริฐ สามารถแกะรูปตัวหนังตะลุง การจักสานแผงเก็บรูปหนังตะลุง การร้อยลูกปักเครื่องแต่งกายมโนรา และการเล่นดนตรีประกอบการเล่นหนังตะลุง

ที่อยู่

๒ ซอย ๗ ถนน คลองเรียน ๒ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐

<< ย้อนกลับ