รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประเสริฐ รักษ์วงศ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

ผลงาน

ครูประเสริฐ มีเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ศิลปะการ แสดงพื้นบ้านหนังตะลุงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมจัดทำเนื้อหา สาระหลักสูตรวิชา “หนังตะลุง ศิลปะการเล่นพื้นบ้าน ภาคใต้” สาระท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ ๓ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา และเป็นวิทยากรประจำศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห ให้ความรู้กลุ่มผู้สนใจ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง มโนรา เพลงเรือ และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับ ครูนครินทร์ ชาทอง จัดทำเนื้อหา สาระหลักสูตรเทียบโอนความรู้ ให้ศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญา ไทยภาคใต้

ที่อยู่

เลขที่ 2 ซอย 7 ถนนคลองเรียน 2 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90110

<< ย้อนกลับ