รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวศันสนีย์ อินสาร

ด้านศิลปกรรม

การเล่นดนตรีพื้นเมือง-ซอล่องน่าน

ผลงาน

ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียน รับสอนนักเรียน ป.๑ ถึง ป.๖ เล่นสะล้อ ซอ ซึง การขับซอ ท??ำนองล่องน่าน ซึ่งได้รับการความนิยมโดยไม่คิดค่าตอบแทน และทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ช่วงปิดภาคเรียนได้เดินทางไปสอน ดนตรีพื้นเมือง เป็นกิจวัตรประจ??ำ และยังเดินทางไปร่วมงาน แสดงที่ จ.เชียงราย และกรุงเทพมหานคร ตามงานต่างๆ และที่ ดีใจมากที่สุด คือ ได้รางวัลชนะเลิศที่ ๑ จากวัดศรีโคมค??ำ จังหวัด พะเยา เนื่องจากครูศันสนีย์ เป็น ผู้ที่มีใจรักการเล่นดนตรีพื้น เมืองตั้งแต่วัยเยาว์ ไม่เพียง โดยเฉพาะการบรรเลงเพลง ท??ำนองซอล่องน่าน ที่ได้รับ ความนิยมต่อเนื่องมายาวนาน ถึงปัจจุบัน เท่านั้น ยังมีความ ช??ำนาญ และความสามารถ พิเศษด้านการบรรเลงเพลงซึง สะล้อ ซอด้วง ซออู้ ระนาดเอก ตลอดการเล่นเครื่องดนตรี พื้นบ้านล้านนา พร้อมอุทิศ เวลาในการเผยแพร่ โดยมีเป้า หมาย คือ อยู่รอด อยู่ได้ อยู่ดี เพื่อมนุษย์สืบต่อไป จากรุ่นสู่ รุ่นจนกระทั่งเกิด อีกด้วย

ที่อยู่

29 หมู่ 5 หมู่บ้านหนองยาว (หลงม่อนรีสอร์ท) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ 57000

<< ย้อนกลับ