รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอุ่นเรือน หงษ์ทอง

ด้านศิลปกรรม

ปี่-ซอ

ผลงาน

ครูอุ่นเรือน เป็นผู้ริเริ่มนำซึงหลวงลูกสี่มาใช้แทนปี่แม่ในวงปี่จุ่ม ที่ได้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นเองและได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม ซึ่งปี่จุ่มใช้วัสดุพื้นบ้าน คือ ทำมาจากไม้ไผ่แดงที่มีตามไร่นามาใช้ครูอุ่นเรือน นอกจากจะเปิดศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านแล้ว ยังเป็นวิทยากรให้ความรู้ ตามสถานศึกษาหลายแห่งตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษาในและนอกระบบ การสอนมีทั้งสอนตรงตัวต่อตัว จัดนิทรรศการและเผยแพร่เอกสาร นอกจากเป็นเป็นเลิศทางปี่แล้ว ยังเป็นเลิศทางแต่งฉันทลักษณ์ล้านนาโบราณ ขับซอ เป่าปี่ ปี่จุ่ม ให้ประจักษ์ถึงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านวรรณกรรมและศิลปะ ใน การแสดงงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีธรรมหลวงหรือเทศน์มหาชาติ พระเจ้าสิบชาติ (ทศชาติ) วันสงกรานต์ปอยหลวงหรือสลากภัต มีทั้งซอธรรม ซอเล่านิทาน ซอเล่าเรื่องชีวิตมีผลงานผ่านลูกศิษย์ ตั้งแต่รุ่นแรกๆ ที่ประกอบอาชีพช่างซอ เช่น ช่างซอทิพวรรณ จันทร์สวย และลูกสาว ลูกชาย ซึ่งสำเร็จจากการศึกษาด้านดนตรี รวมทั้งกลุ่มช่างซอละอ่อน ซึ่งเป็นสีสันและกำลังสำคัญที่ออกแสดงขับขานซอทั้งงานราษฎร์ งานหลวงสร้างชื่อแก่ครูอุ่นเรือน หงษ์ทอง ถึงทุกวันนี้

ที่อยู่

70 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50170

<< ย้อนกลับ