รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระครูเกษมธรรมานุวัตร

ด้านศิลปกรรม

นกหัสดีลิงค์

ผลงาน

ปัจจุบัน เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จำพรรษา ณ วัดเกษมสำราญ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก พร้อมเรียนสายสามัญในการศึกษานอกโรงเรียน ควบคู่กันไป ไม่เพียงเป็นพระนักปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ที่ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาทั้งสายพระธรรมวินัยสายสามัญ เท่านั้น ยังลงมือปฏิบัติด้านปรัชญาธรรมศิลป วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ด้วยหวังรักษาสืบสานไว้ให้เป็นมรดกของชุมชนและชาติบ้านเมืองสืบไป ศึกษาเรียนรู้จาก ตำราจากผู้รู้แล้วลงมือปฏิบัติ จนมีความเชี่ยวชาญการสืบสานพิธีฌาปนกิจศพแบบเมรุนกหัสดี ลิงค์ อย่างยากที่จะหาผู้ใดเท่า

ที่อยู่

วัดเกษมสำราญ หมู่ที่ 8 บ้านเกษม ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34130

<< ย้อนกลับ