รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายฉลาด ส่งเสริม (ป. ฉลาดน้อย)

ด้านศิลปกรรม

หมอลำ

ผลงาน

ครูป.ฉลาดน้อย มีผ ล ง า น ก า ร สั่ง ส มประสบการทางด้านหมอลำมากว่า ๕๐ ปี มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการ แสดงหมอลำทั้งทางด้านการ ลำ (ขับร้อง) การรำ (ประดิษฐ์ คิดค้นท่ารำ) การประพันธ์ กลอนลำ การแสดงด้านหน้า เวที การบริหารจัดการวง หมอลำ การสอนถ่ายทอดองค์ ความรู้ในบทบาททางวิชาการ และการเผยแพร่ผลงาน โดดเด่นยิ่งขึ้นในฐานะ ผู้คิดค้นทำนองลำ “ทำนอง เมืองอุบลราชธานี” ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัด อุบลราชธานี โดยเฉพาะ สำนวนการร้องที่นำเอา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม บรรยาย ถึงลักษณะภูมิอากาศ ฟ้า ลม ฝน น้ำ คือ “โอ้ฟ้าเอ้ย ฟ้าฮ้อ งข่อม...อย่าลืมความพี่ลาดสั่ง เด้อละนาง...” มาเป็นเนื้อหา ประกอบ ครูป.ฉลาดน้อย นอกจากจะมีพลังเสียงที่ดึงดูดผู้ฟัง ทั้งคำร้อง การเอื้อน จังหวะ การหายใจ อารมณ์ บุคลิกภาพสง่างาม เชาว์ปัญญาในขณะแสดงแล้วยังเป็ ผู้ที่มีความขยัน อดทน ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลอื่นและสิ่งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีพระคุณ บิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ และคุณแผ่นดิน ตามอุดมการณ์ของพระโพธิสัตว์ ที่ว่า “เสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม (ความถูกต้องของสังคมไว้) ”

ที่อยู่

454-456 ถนนแจ้งสนิท ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ไปรษณีย์ 34000

<< ย้อนกลับ