รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเลิศ ภูวิเลิศ

ด้านศิลปกรรม

การเล่นดนตรีพื้นเมือง-แคน พิณ ปี่แอ้ภูไท โปงลาง

ผลงาน

ครูบุญเลิศ เป็นผู้มีความสามารถในด้านการเล่นดนตรีพื้นเมืองอีสาน โดยเฉพาะแคน และ ปี่แอ้ภูไท การดีดพิณ และ ตีโปงลาง ในช่วงที่รับราชการ ครูได้พยายามถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญให้กับนักเรียนใน จ.กาฬสินธุ์ และ เผยแพร่ความ รู้ในการเป่าแคนทั้งการเป่าตามแบบธรรมชาติโบราณ (ทำนอง ลีลา) และการเป่าแคนตามแบบสากล ตามโน้ต ในการศึกษา ตามอัธยาศัย ทั้งนี้ ล้วนเป็นไปด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ที่มุ่งมั่นสืบสาน ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะดนตรีพื้นเมืองอีสาน เอาไว้คู่แผ่นดิน โดยมิได้มุ่งหวังประโยชน์จากการถ่ายทอดแต่ประการใดแม้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ยังคงการเล่นดนตรีอีสาน จนได้รับเลือกเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอนาคู และกรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่

123 หมู่ที่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปรษณีย์ 46160

<< ย้อนกลับ