รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางดวง วังบุญคง

ด้านศิลปกรรม

ลิเกป่า

ผลงาน

ครูฝึกฝนการแสดงลิเกป่าเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาการเขียนบทร้อง การผูกเรื่อง ทำนองการร้องลิเกป่า ท่ารำ การเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ ประกอบการแสดงของลิเกป่า มี กลองรำมะนา กรับ กลองทัด ปี่ชวา โหม่งและฆ้อง การแต่งกาย แต่งตัวตามสบาย ผู้แสดงลิเกป่า คณะหนึ่งมีไม่เกิน๘ คน ในปี ๒๕๒๖ เมื่อมีการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้าน ลิเกป่า จึงได้รวบรวมผู้สนใจอนุรักษ์ลิเกป่ามาร่วมกัน และได้จัดตั้งคณะลิเกป่าบ้านวังฆ้อง ตำบล สามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี๒๕๒๗ โดยมีครูดวงเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง และปรับประยุกต์เนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากเป็นแกนนำคณะลิเกป่าแล้ว ครูดวง ยังเป็นผู้มีจิตอาสาเสียสละ เวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เสนอตัวเป็นแกนนำในการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงให้แก่การเชิญชวนกลุ่มต่างๆ ให้มีโอกาสเข้าร่วมจัดเวทีชุมชน ประชุม อบรม สัมมนา และรวบรวมสมาชิกกลุ่ม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของ ชุมชนให้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งทำให้กลุ่มสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่อยู่

103 หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ 80130

<< ย้อนกลับ