รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางลัดดา ไพรเจริญศรี

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอ

ผลงาน

การถ่ายทอดความรู้ นอกจากครูลัดดา จะมีความเชี่ยวชาญชำนาญการในการย้อมสีเส้นด้าย จากวัสดุธรรมชาติ และการทอผ้าด้วยกี่เอวแล้ว ครูยังได้คิดริเริ่มการย้อมสีฝ้าย ให้มีความแตกต่างไปจากเดิม ที่เคยมีมาในอดีต อีกทั้งมีการจัดวางตำแหน่งสีให้สอดคล้องลงตัว กับผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ จนเป็นที่ยอมรับ และได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนในที่ต่างๆ ทั้งคนบนดอยและคนพื้นราบ เพื่อจะได้นำเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพ จะเห็นได้จากการที่ครูลัดดา ได้เป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน และถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานและอบรม ในหมู่บ้านบ่อยครั้ง อีกทั้งยังได้เดินทางไปให้ความรู้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน และชุมชน ที่เชิญไปให้ความรู้ อย่างไม่ปิดบัง และมีการจดบันทึกไว้เป็นสูตร สำหรับใช้ในการย้อมสีเส้นด้าย เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอใกล้เคียงกันมากที่สุด ผลงานโดดเด่น นางลัดดา ไพรเจริญศรี เรียนโรงเรียนบนดอย จบชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๖ ทำเกษตรกรรมบนดอย ได้ซึมซับรับเอาภูมิปัญญางานทอผ้าพื้นเมืองประจำเผ่าปกาเกอะญอไว้ ตั้งแต่การปลูกฝ้าย เก็บฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย แล้วนำมาย้อมสี ก่อนทอเป็นผืนผ้าไว้ใช้เมื่อว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรม ได้ใช้เวลาเรียนรู้การทอ แล้วเริ่มฝึกฝนการทอแบบมีลวดลายยกดอกจากปู่ ย่า ตา ยาย และบรรดาผู้รู้ในชนเผ่าไว้ทุกอย่าง ทั้งวัตถุดิบที่ใช้วัสดุจากธรรมชาตินำมาย้อมเส้นด้ายให้เกิดสีสันต่างกันตาม ความต้องการ จดบันทึกทุกอย่างเก็บไว้เป็นสูตรใช้ถ่ายทอดความรู้ ทั้งในชนเผ่า เดียวกัน เชิญชวนกลุ่มชาวบ้านร่วมทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ นำไปออกร้านในงาน ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ เมื่อมูลนิธิไทยรักษ์ป่า และบริษัทไฟฟ้า EGGO Group (มหาชน) ได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเกิดการพัฒนา จนเกิดรายได้ที่มั่นคง

ที่อยู่

245 หมู่ที่ 15 ตำบลบางซ้าย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50160

<< ย้อนกลับ