รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุภาณี ภูแล่นกี่

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าไหมมัดหมี่

ผลงาน

องค์ความรู้ จากเดิมที่ผลิตผ้าไหมมัดหมี่ตามแบบดั้งเดิม ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสั่งสมกันมาหลายร้อยปี สืบทอดลวดลายจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่อมามีการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหลายหน่วยงาน มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดที่เป็นสากล มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มที่ชัดเจน มีการตลาดและระบบการจัดจำหน่ายที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ผลงานโดดเด่น นางสุภาณี ภูแล่นกี่ เป็นผู้นำ ที่มีการบริหารจัดการกองทุนที่เกิดจากการออมและการจัดจำหน่ายเพื่อให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนในชุมชน เน้นด้านคุณธรรม ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แม้จะดูเป็นว่า “ทอผ้าไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิม” แต่ก็เปิดรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาจน สามารถยกระดับขึ้นเป็น สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง ครูสุภาณี พัฒนาแนวคิดในการบูรณาการภูมิปัญญาผ้า ไหมมัดหมี่อย่ตู ลอด จนนำ ไปส่ตู ่อยอดจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมไปสู่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อย่างวิจิตรด้วยการใช้เทคนิคการแต้ม สีลงบนเส้นไหม กลายเป็น “ผ้าไหมแต้มหมี่” ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศได้เป็นอย่างดี แม้ว่าผ้าไหมมัดหมี่ของ ครูสุภาณี จะเป็นภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่สั่งสมกันมาหลาย ร้อยปี สืบทอดลวดลายจนเป็น เอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบ ดั้งเดิม แต่ก็มีการเปิดรับความ รู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับหลายหน่วยงาน จึงมี การต่อยอดผลผลิตสู่ตลาด สากล มีการบริหารจัดการ ภายในกลุ่ม มีการตลาดและ ระบบการจัดจำหน่ายที่ชัดเจน เพื่อผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่ม สูงขึ้นที่บ้านหัวฝาย ต.ปอ แดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมทอผ้า ไหมแบบครบวงจร นักเรียน นักศึกษา ตลอดผู้สนใจและ เด็กเยาวชน จะมาเรียนรู้เรื่อง การทอผ้าไหม การสาวไหม การมัดหมี่ ขึ้นลวดลายผ้า การแต้มหมี่ ได้ตลอดเวลา และ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้า ไหมของกลุ่มแห่งนี้ ก็มาจาก ภายในชุมชนนั่นเอง

ที่อยู่

46 หมู่ที่ 2 บ้านหัวฝาย ตำบลดงเมืองแอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ไปรษณีย์ 40180

<< ย้อนกลับ