รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางหนูจีน ศรีนัมมัง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูหนูจีน ศรีนัมมัง ได้ไปเข้าอบรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่ศูนย์วิจัยหม่อนไหมจังหวัดนครราชสีมาและได้เห็นดอกไม้ที่เขาทำจากรังไหมที่ตั้งโชว์ไว้อยู่ จึงมีความคิดมั่นใจในตนเองว่าจะต้องทำดอกไม้จากรังไหมเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ จึงได้กลับมาเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดทักษะหลากหลายชนิด โดยนำเอาความรู้มาจัดตั้งกลุ่มคนในชุมชนหมู่บ้านของตนเอง โดยจัดประชุมรับสมัครสมาชิกและตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีมติให้ใช้ชื่อกลุ่มว่า “ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม” มาจนถึงปัจจุบัน ผลงานโดดเด่น ครูได้สั่งสมประสบการณ์สร้างผลงานวิชาการ “ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม” เริ่มจากการประดิษฐ์ดอกกุหลาบและดอกบัวสายในรูปแบบของเข็มกลัดติดเสื้อ พัฒนามาเป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ มีดอกไม้ตามธรรมชาติมาเป็นแบบในลักษณะเป็นดอกหรือช่อเดี่ยวๆ เพื่อให้นำไปจัดตกแต่งได้เองและส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นครูหนูจีน ได้นำแนวทางของศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมโดยยึด ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างสมดุลเพื่อความมั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนได้มีการถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียน/นอกโรงเรียน/ตามอัธยาศัย จำนวนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน โดยจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก เพื่อใช้ในการเรียนการสอน พร้อมตอกย้ำคุณธรรมประจำใจ โดยยึดหลักปฏิบัติ ๓ ประการ คือ ๑) ต้องซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้า ๒) ตรงต่อเวลา และ ๓) ต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานให้คงอยู่ตลอดไป

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ 30120

<< ย้อนกลับ