รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายกิตติทัต ศรวงศ์

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การแกะรูปหนังตะลุง

ผลงาน

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการแกะตัวหนังตะลุง ทั้งรูปแบบโบราณ และรูปแบบที่ปรับประยุกต์ให้สอดคล้องทันสมัย ด้วยความสนใจรูปแบบและเทคนิคการแกะหนังตัวตะลุงของสายช่างแกะตัวหนังตะลุงทั่วภาคใต้ ครูกิตติทัต สามารถแยกแยะความแตกต่างในการวางลายและการแกะตัวหนังตะลุงได้ชัดเจน และด้วยความรักและหวงแหนใศิลปะการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ครูกิตติทัตจึงได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ หอศิลป์หนังตะลุง” ขึ้น เพื่อ เผยแพร่ สืบทอดเรื่องราวทุก อย่างที่เกี่ยวข้องกับหนังตะลุง ให้แก่ผู้สนใจ

ที่อยู่

ศูนย์การเรียนรู้หอศิลป์หนังตะลุง 122 หมู่ที่ 4 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93000

<< ย้อนกลับ