รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายปลื้ม ชูคง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยพืช

ผลงาน

การที่มองเห็นคุณค่าของกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมาก และถูกทิ้งขว้างไร้ค่าในท้องถิ่น หากรวมกลุ่มช่างฝีมือในชุมชน มาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยในครัวเรือน และของที่ระลึก ด้วยรูปแบบที่หลากหลายได้ จะเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้น บ้านที่มีค่าและราคาได้ สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานของ ประชาชนหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้ว ยังได้ส่งออกจำหน่ายใน สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา ญี่ปุ่น มาเลเซีย และพม่า เดือนละ ๒ ครั้ง ด้วยความเป็นครูผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าทดลองและนำเอาวิทยาการสมัยใหม่มาเกื้อกูลภูมิปัญญา ทำให้ครูปลื้ม ชูคง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพื้นบ้าน กะลา มะพร้าว และงานจักสานจากเส้นใยพืช ทั้งสามารถถ่ายทอดและฝึกฝนให้แก่ผู้สนใจและผู้เรียนเกิดทักษะความชำนาญ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมรายได้ของเกษตรกร และใช้เป็นอาชีพหลักได้

ที่อยู่

42/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93000

<< ย้อนกลับ