รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิเชียร ผลเจริญ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวิเชียร ผลเจริญ มีความเชี่ยวชาญด้านกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแกนนำรวมกลุ่มสมาชิกจัดตั้งกลุ่มออกทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะโน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จนได้รับการยกระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสะโน ดำเนินการฝาก-ถอนเงินทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ วัน มีคณะทำงานการบริหารจัดการ แบ่งเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ๑. การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นสำคัญ ๒. การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการ ตามกรอบระเบียบข้อบังคับ ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เน้นความเป็นธรรมและช่วยเหลือสมาชิกตามเวลาและโอกาส ๓. คณะกรรมการ : คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และ ๔. การบริหารผลกำไร โดยเน้นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก บุตรหลานสมาชิก ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ผู้พิการและทุนการศึกษาบุตรหลาน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ วัฒนธรรมประเพณีในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ผลงานโดดเด่น ครูวิเชียร ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาชุมชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะโน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ใช้หลักการบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินชุมชนบ้านสะโน โดยทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม และได้ทำหน้าที่ประเมินกลุ่มองค์กรต่าง ๆ และเป็นคณะทำงานภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานกองทุนสวัสดิการ สภาองค์กรชุมชนตำบลโซน ๓ ในเขตอำเภอสำโรงทาบ ศรีณรงค์ สนม โนนนารายณ์และศีขรภูมิ และภาคีพัฒนาจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

ที่อยู่

๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ ๓๒๑๑๐

<< ย้อนกลับ