รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวิเชียร ผลเจริญ

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผลงาน

ครูวิเชียร ผลเจริญ มีความเชี่ยวชาญ ด้านกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ ผลิต เป็นแกนนำรวมกลุ่มสมาชิกจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสะโน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จนได้รับการยกระดับกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสะโน ดำเนิน การฝาก-ถอนเงินทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ วัน โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมการออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกิจกรรมการออม ที่สมาชิก ทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจะทำให้มีการพบปะกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการออมทรัพย์เพื่อนำเงินออมดังกล่าวไปช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ และนำเงินดังกล่าวไปลงทุน หรือทำธุรกิจร่วมกันในนามกลุ่มออมทรัพย์

ที่อยู่

89 ม.5 ตำบลน้ำสุด อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32110

<< ย้อนกลับ