รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอภิวิชญ์ นวลแก้ว

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนกับการอนุรักษ์ป่ายชายเลน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอภิวิชญ์ นวลแก้ว เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ พยายามหาหนทางเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส “ครูจ่า” จึงมีความรู้หลากหลาย และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และการจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการจัดการขยะภายในชุมชน โดยการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของกลุ่มเยาวชนภายในชุมชน และการใช้กระบวนการทางสังคมด้วยการชักชวน ชี้แนะ ปฏิบัติแก้ไขปัญหาและสร้างจิตสำนึกเพื่อชุมชนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศน์ภายในชุมชน การใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำในคลองให้ใสสะอาด โดยการใช้แพพืชน้ำลอยน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองก่อนน้ำจะไหลเข้าสู่คลองในเขตของชุมชน และระบบการเติมอากาศ (ออกซิเจน) ให้แก่น้ำในคลองบริเวณป่าชายเลน การปลูกป่าและการดูแลป่าชายเลนที่อยู่ร่วมกับชุมชน รวมทั้งวิธีการสร้างบ้านปูแสมเพื่อการขยายพันธุ์ปูแสมในป่าชายเลน และแนวทางขยายพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์ป่าชายเลน การรวมกลุ่มและการสร้างอาชีพภายในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ ด้วยการสร้างร้านค้าขนาดเล็กเพื่อการจำหน่วยผลผลิตของชุมชน โดยมีกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอื่น ๆ ที่มีปัญหาทางการตลาดได้นำสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชนวางจำหน่วยแก่นักท่องเที่ยว การจัดสรรและการประสานสัมพันธ์กับกลุ่มภายในชุมชนและกลุ่มภายนอกชุมชน เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการพัฒนา การอนุรักษ์ป่าชายเลนและชุมชนดั้งเดิมของแหลมฉบัง ผลงานโดดเด่น ครูอภิวิชญ์ เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ พยายามหาหนทางเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส “ครูจ่า” จึงมีความรู้หลากหลาย และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และการจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการจัดการขยะภายในชุมชน โดยการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของกลุ่มเยาวชนภายในชุมชน และการใช้กระบวนการทาง สังคมด้วยการชักชวน ชี้แนะ ปฏิบัติแก้ไขปัญหาและสร้างจิตสำนึกเพื่อชุมชนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศภายในชุมชน การใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำในคลองให้ใสสะอาด โดยการใช้แพพืชน้ำลอยน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองก่อนน้ำจะไหลเข้าสู่คลองในเขตของชุมชน และระบบการเติมอากาศ (ออกซิเจน) ให้แก่น้ำในคลองบริเวณป่าชายเลน การปลูกป่า และการดูแลป่าชายเลนที่อยู่ร่วมกับชุมชน รวมทั้งวิธีการสร้างบ้านปูแสมเพื่อการขยายพันธุ์ปูแสมในป่าชายเลน และแนวทางขยายพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ ในระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่อยู่

ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ม.2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ 20220

<< ย้อนกลับ