รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอภิวิชญ์ นวลแก้ว

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชุมชนกับการอนุรักษ์ป่ายชายเลน

ผลงาน

ครูจ่าอภิวิชญ์ เป็นผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ พยายามหาหนทางเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส “ครูจ่า” จึงมีความรู้หลากหลาย และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และการจัดการชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนา ได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการจัดการขยะภายในชุมชน โดยการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบของกลุ่มเยาวชนภายในชุมชน และการใช้กระบวนการทาง สังคมด้วยการชักชวน ชี้แนะ ปฏิบัติแก้ไขปัญหาและสร้างจิตสำนึกเพื่อชุมชนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละบุคคลที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศภายในชุมชน การใช้ธรรมชาติบำบัดน้ำในคลองให้ใสสะอาด โดยการใช้แพพืชน้ำลอยน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองก่อนน้ำจะไหลเข้าสู่คลองในเขตของชุมชน และระบบการเติมอากาศ (ออกซิเจน) ให้แก่น้ำในคลองบริเวณป่าชายเลน การปลูกป่า และการดูแลป่าชายเลนที่อยู่ร่วมกับชุมชน รวมทั้งวิธีการสร้างบ้านปูแสมเพื่อการขยายพันธุ์ปูแสมในป่าชายเลน และแนวทางขยายพันธุ์สัตว์ต่างๆ ในระบบนิเวศป่าชายเลน

ที่อยู่

ศูนย์ศึกษาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ม.2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ 20220

<< ย้อนกลับ