รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจันทร์ ชาญแท้

ด้านเกษตรกรรม

ไร่นาสวนผสม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูจันทร์ มีความรู้ และประสบการณ์ในการทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่ดินเปรี้ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงดิน จากโครงการปรับปรุงดินเปรี้ยวในเขตพื้นที่ดินพรุ การเลี้ยงสัตว์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ผลงานโดดเด่น ครูจันทร์ มีความรู้และประสบการณ์จากการทำไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ดินเปรี้ยว ทำการเกษตรทุกอย่าง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ จนได้รับการยกย่องเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จากการสนับสนุนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทอดความรู้ การศึกษาในระบบ : เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ สำหรับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ : เป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงฯ แหล่งสาธิตการเกษตรกรรมสมัยใหม่ การศึกษาตามอัธยาศัย : สำหรับผู้สนใจให้รู้และเข้าใจแนวคิดในการทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่

42 ม.2 บ้านโคกไผ่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ 96110

<< ย้อนกลับ