รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางพิมพา มุ่งงาม

ด้านเกษตรกรรม

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูพิมพาใช้อินทรียวัตถุเป็นทุน โดยนำเอาชีวภาพและของเสียที่เกิดจากการทำเกษตรกรรมทั้งจากกสิกรรม ปศุสัตว์ ประมง ป่าไม้ ทดลองทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยธรรมชาติ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน จนในที่สุดได้ค้นพบสัดส่วนและส่วนผสมที่ลงตัว ปรับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด ใช้ระบบนิเวศวิทยาพืชและชีวภาพท้องถิ่น และการทำเกษตรอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานแบบครบวงจร ตั้งแต่ การเตรียมดิน การปลูก การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวและรักษาผลิตผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้จัดจำหน่าย ผลงานโดดเด่น ครูพิมพา มุ่งงา เป็นเกษตรกรต้นแบบพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์มาเกือบ 20 ปี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปฏิบัติ เริ่มจากทดลองเรียนรู้การ ทำเกษตรอินทรีย์บนที่ดินของครอบครัว ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์บนวิถีแบบพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้ที่เกิดจากปฏิบัติ และเรียนรู้ของตนสู่เพื่อนบ้านในชุมชน จากจุดเริ่มต้นของคนเล็ก ๆ ที่จุดประกาย แบ่งปัน ส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านเกิด เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นำพาเด็กเยาวชนและเพื่อนเกษตรกร ดำเนินวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนและสมดุล จนประสบผลสำเร็จสามารถส่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไปจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับขององค์การ Fair Trade Original ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่อยู่

69 ม.7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 25160

<< ย้อนกลับ