รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางพิมพา มุ่งงาม

ด้านเกษตรกรรม

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ผลงาน

นางพิมพา มุ่งงา เป็นเกษตรกรต้นแบบ พัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์มาเกือบ ๒๐ ปี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปฏิบัติ เริ่มจากทดลองเรียนรู้การ ทำเกษตรอินทรีย์บนที่ดินของครอบครัว ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ๆ มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์บนวิถีแบบพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องเผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้ที่เกิดจากปฏิบัติและเรียนรู้ของตนสู่เพื่อนบ้านใน ชุมชน จากจุดเริ่มต้นของคนเล็กๆ ที่จุดประกาย แบ่งปัน ส่งเสริมสนับสนุนให้บ้านเกิด เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ นำพาเด็ก เยาวชนและเพื่อนเกษตรกร ดำเนินวิถีเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนและสมดุล จนประสบผลสำเร็จ สามารถส่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ไปจำหน่ายในต่างประเทศ เป็นที่ ยอมรับขององค์การ Fair Trade Original ประเทศเนเธอร์แลนด์

ที่อยู่

69 ม.7 ตำบลรุง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ไปรษณีย์ 25160

<< ย้อนกลับ