รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายประยงค์ รณรงค์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

กองทุนและธุรกิจชุมชน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูประยงค์ได้คิดค้นหาวิธีพัฒนาโรงงานแปรรูปเกษตรขนาดเล็กขึ้นในชุมชน โดยการออกแบบโรงงานบ่มยางที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ผลจากการคิดค้นทำให้การบ่มยางของครูประยงค์เป็นยางคุณภาพดี ขายได้ราคาดีเป็นที่แพร่หลายในชุมชน จนกลายเป็นต้นกำเนิดของเกษตรกรที่ผลิตยางที่มีคุณภาพดีที่สุดในเอเชีย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ครูประยงค์สามารถเจรจากับองค์กรเอกชน เพื่อหาทางออกเรื่องยางให้กับชาวบ้านได้สำเร็จ โดยทำความตกลงกับนายณรงค์ โชควัฒนา ผู้บริหารในเครือสหพัฒนพิบูล ผลักดันให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนในการตั้งโรงงานรองเท้าแพน ส่งออกนอกเป็นผลสำเร็จ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมชุมชนขึ้น ผลงานโดดเด่น ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ บริเวณโรงงานแปรรูปยางพารา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการจัดการ เป็นที่จัดกระบวนการเรียนการสอนของการศึกษานอกโรงเรียน เป็นที่รวมของปราชญ์สาขาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีชาวบ้าน ในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายลักษณะ ดังนี้ ๑. ด้านการศึกษา เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีกรมการศึกษานอกโรงเรียนเป็นพี่เลี้ยง เป็นการเรียนรู้นอกระบบ และตามอัธยาศัย ชาวบ้านร่วมกันกำหนดความต้องการในสิ่งที่อยากจะเรียน โดยมีครูประยงค์แนะนำให้เรียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันเพิ่มเติม ๒. ด้านการเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ไม้เรียงเป็นศูนย์ประสานงานกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยได้รับนโยบายจากสำนักงานเกษตรจังหวัดว่า ให้กลุ่มเกษตรกรตำบลไม้เรียงเป็นกลุ่มเกษตรกรรรมตามโครงการของคณะกรรมการประสานงานพัฒนาตำบล ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกรรม โดยที่ชาวบ้านจะเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้วยตนเอง ๓. ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมชุมชน การแปรรูปผลผลิต เพื่อการนำมาใช้ในชุมชนและเหลือไว้จำหน่าย รวมทั้งการจำหน่ายทั้งในและนอกชุมชน โดยการจัดการด้านการตลาด ๔. ด้านสาธารณสุขชุมชน เป็นเรื่องของชมรมแพทย์แผนไทย กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โครงการสุขภาพชุมชนพึ่งตนเอง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ๕. ด้านกองทุนชุมชน จัดให้มีธนาคารหมู่บ้านไม้เรียงและกองทุนชุมชน เพื่อฝึกวินัยการออมให้แก่สมาชิก และเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนมาพัฒนาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานของสภาผู้นำชุมชน และมีสวัสดิการให้แก่ชาวบ้านในหลายรูปแบบ

ที่อยู่

๕๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ ๘๐๑๕๐

<< ย้อนกลับ