รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางลำดวน สุวรรณภูคำ

ด้านศิลปกรรม

คีตศิลป์-ขับซอ

ผลงาน

ครูลำดวน มีองค์ความรู้ทั้งด้านการขับซอล่องน่าน-ฟ้อนแง้น การประพันธ์บทขับซอประเภทต่างๆ ได้อย่างไพเราะ มีอัตลักษณ์ชัดเจน การปลูกฝังถ่ายทอดภูมิปัญญาเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนแนวคิดนำภาษาท้องถิ่นซึ่งกำลังสูญหายกลับมาสู่เยาวชนด้วยการประพันธ์แทรกไว้ในบทประพันธ์คำซอที่แต่งใหม่ขึ้นด้วยตนเอง และเผยแพร่ศิลปะการขับซอในสื่อประเภทต่างๆครูลำดวนเป็นบุคคลที่ทรงความรู้ในการใช้ถ้อยคำ สำนวน ภาษา ภาษาไทยถิ่นเหนอื ที่คมคาย ลึกซึง้ ไพเราะน่าฟัง หนังสือ “กำซอสะลอ้ ปิน วรรณศิลป์แผ่นดินล้านนา” รวมบทประพันธ์ขับซอล่องน่าน ๖ ประเภท : ซอพุทธประวัติและชาดก ซอตำนานและเล่าเรื่อง ซอประเพณีและวัฒนธรรม ซอศีลธรรมและจริยธรรม ซอวันสำคัญ และซอเบ็ดเตล็ด รวม ๗๗ เรื่อง ๒,๑๐๒ บท มีศิษย์ที่มีความสามารถ นำความรู้ที่ได้สืบทอดไปเลี้ยงชีพจนมีชื่อเสียงหลายคน

ที่อยู่

40 ม.11 บ้านปทุม ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ไปรษณีย์ 54000

<< ย้อนกลับ