รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางรุจาภา เนียนไธสง

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

หม่อนไหมครบวงจร

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูรุจาภา เนียนไธสง เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การย้อมสีเส้นไหมจากสีธรรมชาติ การทอผ้าไหม การจัดจำหน่าย สหกรณ์ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลงานโดดเด่น นางรุจาภา เนียนไธสง ได้รับการปลูกฝังการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจาก ครอบครัวยึดเป็นอาชีพ และได้รับการถ่ายทอดวิธีการและเทคนิคต่างๆ มาจากบิดา มารดา การที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำให้ได้ซึมซับและหลงรักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมเส้นไหม การมัดหมี่ การทอผ้าไหม รวมถึงการตลาดและการจำหน่ายผ้าไหม ทำให้มีรายได้เพียงพอกับการเลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้และค้นหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแกนนำในการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้มแข็งในการผลิต แบ่งปัน ความรู้ให้กับชุมชน โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง และหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่

95 ม.14 ตำบลงิ้วงาม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ไปรษณีย์ 21120

<< ย้อนกลับ