รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสมสมัย เขาเหิน

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทำทองสุโขทัย

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมสมัย ได้เริ่มทําทองที่มีรูปแบบเฉพาะตัวขึ้น เมื่อมีผู้นําเส้นถักลายบาณที่ลูกค้านํามาให้ทํา เลียนแบบ และได้ใช้พื้นฐานความรู้เรื่องการทําทองที่สืบทอดมาจากคุณพ่อในการแกะลวดลายออกมาว่า สร้อยเส้นนั้นเริ่มต้นและสิ้นสุดการถักอย่างไร ด้วยความตั้งใจจริงกอปรกับความเพียรพยายามค่อยๆ แกะ ลาย ที่จะปล้อง ทีละข้อ จนสามารถเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทํา โดยเริ่มจากการขมวดเส้นทองนั้นขึ้นมา แล้วเริ่มถักจนเป็นเส้นสร้อย ซึ่งมีลายใกล้เคียงกับต้นแบบ และในเวลาต่อมาจึงค่อยๆ พัฒนารูปแบบ มีการ เดินลายฉลุ และลงยา ผลงานโดดเด่น ได้เริ่มทำทองที่มีรูปแบบเฉพาะตัวขึ้น เมื่อมีผู้นำเส้นถักลายโบราณที่ลูกค้านำมาให้ทำเลียนแบบ และได้ใช้พื้นฐานความรู้เรื่องการทำทอง ที่สืบทอดมาจากคุณพ่อในการแกะลวดลายออกมาว่า สร้อยเส้นนั้นเริ่มต้นและสิ้นสุดการถักอย่างไร ด้วยความตั้งใจจริงกอปรกับความเพียรพยายามค่อยๆแกะลาย ทีละปล้อง ทีละข้อ จนสามารถเรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำโดยเริ่มจากการขมวดเส้นทองนั้นขึ้นมา แล้วเริ่มถักจนเป็นเส้นสร้อย ซึ่งมีลายใกล้เคียงกับต้นแบบ และในเวลาต่อมาจึงค่อยๆ พัฒนารูปแบบ มีการเดินลายฉลุ และลงยากลุ่มลูกค้าทองสุโขทัยมักจะเป็นผู้ที่สนใจนิยมสะสมของเก่าและชื่นชอบในงานศิลปะ และเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากราคาขายที่สูงกว่าราคาทองปกติ เหตุที่ราคาทองสุโขทัยมีราคาสูงกว่าทองธรรมดาทั่วไปก็เพราะทองสุโขทัยเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ฝีมือล้วนๆ ต้องใช้เวลาในการผลิตนานและได้ปริมาณน้อย

ที่อยู่

95/1 ม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ไปรษณีย์ 64120

<< ย้อนกลับ