รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสมบัติ กาญจนา

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรกรรม

ผลงาน

องค์ความรู้ การทำงานก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดเป็นองค์ความรู้อย่างหลากหลาย องค์ความรู้ของครูสมบัติปรากฎเด่นชัดในหลายลักษณะ เช่น ในปี พ.ศ. 2539 ได้ริเริ่มการทำระบบให้น้ำแบบน้ำหยดและสปิงเกอร์ มาใช้ในสวนเพื่อลดแรงงาน ลดค่าใช้จ่าย และช่วยให้พืชได้น้ำในปริมาณที่สม่ำเสมอ และได้นำระบบให้น้ำแบบน้ำหยดและสปิงเกอร์ ไปแนะนำให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจมาศึกษาดูงาน รวมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ เช่น นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยยาง ฯลฯ ผลงานโดดเด่น ครูสมบัติเป็นครูภูมิปัญญาไทยที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปรับประยุกต์แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

ที่อยู่

25 หมู่ 6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ 20160

<< ย้อนกลับ